تلفظ:

تلفظ: Pronunciation:i

q

تلفظ:

برای کسب مهارت لازم در هر زبانی، به ویژه تسلط بر آن از نظر محاوره، باید سه عامل عمده را در نظر گرفت. و نیز باید متوجه بود که نا آشنایی با آن عوامل یا بی توجهی به آنها موجب نارسایی کلام شده، شخص را به خاطر نا همواری و نادرستی زبان گفتاری از دیگران متمایز می سازد. این سه عامل عبارتند از: آواهای حروف، فشار صوت (تجوید) و تکیه در کلام و آهنگ الفاظ یعنی تغییرآنها به صورت زیر و بم در جمله.

عنوانTitle
تلفظ در زبان انگلیسی:Pronunciation In English
چگونه تلفظ خود را بهبود بخشيم؟How To Improve Your Spelling
آموزش علائم فونتیک IPA:Training IPA Phonetic Symbols