تفاوت های انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی

تفاوت های انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی:

Differences Between American English And British English:

q

تفاوت های انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی:

آیا انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی  دو زبان مجزا هستند و یا دو حالت مختلف از یک  زبان می باشند؟ برخی بر این عقیده اند  که  آنها دو زبان مختلف می باشند ولی بسیاری دیگر آن ها را تنها حالت های مختلفی از یک زبان می دانند. البته  پاسخ دقیقی برای این پرسش وجود ندارد و ما فقط می توانیم بگوییم که تفاوت هایی میان آنها وجود دارد. البته باید بدانید که این تفاوت ها جزئی بوده و در اثر یکپارچه شدن دنیای امروز این تفاوت ها روز به روز کمتر و کمرنگ تر از گذشته  می شود.

املا: Spelling:

املا:
انگلیسی بریتانیایی تمایل دارد که املای بسیاری از کلماتی که ریشه فرانسوی دارد را حفظ کند، در حالیکه آمریکایی ها بیشتر سعی می کنند کلمات را همانطور یکه تلفظ  می کنند بنویسند. علاوه بر این، آنها حروفی را که مورد نیاز نیست حذف می کنند.

مثال:

معنی British English American English
رنگ colour color
مرکز centre center
افتخار، احترام، شرف honour honor
تجزیه و تحلیل کردن analyse analyze
بررسی کردن cheque check
لاستیک اتومبیل یا چرخ tyre tire
لطف، مرحمت، مساعدت favour favor

اگر چه هر دو نسخه ی آمریکایی و بریتانیایی زبان انگلیسی صحیح هستند، اما املای آمریکایی معمولاً ساده تر است. بنابراین بهتر است بطور کلی از املای آمریکایی استفاده کنید، مگر اینکه بخواهید برای خوانندگان بریتانیایی چیزی بنویسید.

q

تلفظ: Pronunciation:

تلفظ:
تلفظ ها و لهجه های گوناگونی در انگلیسی محاوره ای وجود دارد که پرداختن به همه آنها در یک مقاله امکان پذیرنمی باشد. بنابراین تنها به تفاوت های اصلی بین دو نوع اصلی زبان انگلیسی، یعنی انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی اشاره می کنیم.
صدای /r/ ممکن است در بعضی از کلمات انگلیسی بریتانیایی رسا نباشد؛ مثلاً کلمات car، park، star و bark را در نظر بگیرید. قاعده ی آن این است که حرف  r  تنها وقتی که یک حرف صدا دار بعد از آن بیاید تلفظ می شود.

مثال:

bring Iran British

آمریکایی ها تمایل دارند کلماتی که به duce ختم می شوند مانند reduce، produce، induce و seduce را به صورت /-du:s/ تلفظ کنند. درحالیکه در انگلیسی بریتانیایی این کلمات به صورت/-dju:s/ تلفظ می شوند.
آمریکایی ها تمایل دارند کلمات را با حذف حروف کاهش دهند. بعنوان مثال کلمه «facts» در انگلیسی آمریکایی درست مثل «fax» تلفظ می شود – حرف  t  تلفظ نمی شود.
گاهی حروف صدا دار در انگلیسی بریتانیایی حذف می شوند. بعنوان مثال در هیچیک از کلمات secretary و tributary» حرف a  تلفظ نمی شود.
گاهی استرس کلمه در هر کدام از دو نسخه آمریکایی و بریتانیایی تفاوت دارد.

مثال:

British English American English
advertisement advertisement
/ / / /

 

لغت: Spelling:

لغت:
در جدول زیر چند کلمه متداول آمریکایی  به همراه معادل بریتانیایی آن ها ارائه شده است:

معنی British English American English
آسانسور lift elevator
شلوار trousers pants
کامیون lorry truck
بنزین petrol gasoline
مترو underground subway
آنتن aerial antenna
پاک کن rubber eraser
آپارتمان flat apartment
جا رختی wardrobe closet
صف queue line
پیاده رو pavement sidewalk

 

دستور زبان (گرامر): Grammar:

دستور زبان (گرامر):

برای مثال اسامی جمع در انگلیسی بریتانیایی همراه با فعل جمع و در انگلیسی آمریکایی همراه با فعل مفرد به کار می روند.

مثال:

British English American English
The Clash are a well-known band The Clash is a well-known band
Six and four are ten Six and four is ten

 

:تلفظ، استرس و نواخت

Stress:

:تلفظ، استرس و نواخت

حرف  r  در میانه یا پایان هجاهای انگلیسی شنیده نمی شود، در حالیکه، آمریکایی ها آن را به وضوح تلفظ می کنند.

مثال:

car bark

حرف  u  در میانه یا پایان هجاهای انگلیسی به صورت یو  و در امریکایی به صورت  او  شنیده می شود.

مثال:

student reduce

 

صدای حرف  t  در میانه یا پایان هجاهای انگلیسی بریتانیایی شنیده می شود؛ در حالیکه، در انگلیسی آمریکایی به صورت صدای  د  شنیده میشود و گاهی هم اصلاً تلفظ نمی شود.

مثال:
letter  به صورت  لدر  تلفظ میشود و در کلماتی مانند  twenty  و facts حرف های  t  میانی اصلاً تلفظ نمی شوند و این دو واژه به صورت  توئنی  و  فکس  شنیده می شوند.