آزمون دستور زبان

کاربر گرامی به شما توصیه می شود قبل از انجام آزمون های زیر، ابتدا به مباحث آموزشی هر درس مراجعه نموده و آنها را با دقت مطالعه نمایید.

عنوان درسCourse Name
تست مبحث جملات معلوم و مجهولTest of Active and Passive Voice
تست مبحث جملات شرطی Test of Conditional Sentences
تست مبحث ایکاش...Test of Subjunctive Mood I wish
تست مبحث اسم مصدرTest of Gerund
تست مبحث وجه وصفیTest of Present and Past Participle
تست مبحث نقل قول مستقیم و غیر مستقیمTest of Direct and Indirect Speech
تست مبحث افعال دو کلمه ایTest of Two-word Verbs
تست مبحث حروف اضافهTest of prepositions
تست مبحث سوالی کوتاه ضمیمهTest of Tag Questions
تست مبحث انواع زمانTest of Kinds of Tenses
تست مبحث وجه سببیTest of Causative Sentences
تست مبحث انواع ضمیرTest of Pronouns
تست مبحث انواع اسمTest of Nouns
تست مبحث حروف تعریفTest of Articles
تست مبحث کاربرد It, ThereTest of The Usage of It, There
تست مباحث صفت و انواع قید Test of Adjectives and Adverbs
تست مبحث مطابقت فعل با فاعل Test of Agreement of Verb with Subject
تست مبحث اجتناب از تکرار جملات Test of Avoiding Repetition of Long Sentences
تست مبحث وجه امری Test of Imperative Mood
تست مبحث روابط دو فعل Test of Relation Between two Verbs