هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد

در زمان قدیم شخص خطاکاری بود که حاکم دستور داد برای جریمه خطایش باید یکی از این سه راه را انتخاب کند یا صد ضربه چوب بخورد یا یک من پیاز بخورد یا اینکه صد تومان پول بدهد. مرد گفت: “پیاز را می‌خورم” یک من پیاز برای او آوردند. مقداری از آن را که خورد دید دیگر نمی‌تواند بخورد گفت: “پیاز نمی‌خورم چوب بزنید” به دستور حاکم او را لخت کردند. چند ضربه چوب که زدند گفت: “نزنید پول می‌دهم” او را نزدند و صد تومان را داد.