هولی نمکی سرش آمده این ضرب‌المثل را در مورد کسانی می‌گویند که اول کاری را با شتاب شروع می‌کنند و در آخر خسته می‌شوند و دست از کار می‌کشند. روزی یک هولی را می‌بردند نمک بارش کنند، در موقع رفتن پرسیدند هولی کجا می‌روی؟ با شادی گفت: “نمک، نمک، نمک”. چون نمک بارش کردند و برگشت، بارش

این ضرب‌المثل را در مورد کسانی می‌گویند که اول کاری را با شتاب شروع می‌کنند و در آخر خسته می‌شوند و دست از کار می‌کشند. روزی یک هولی را می‌بردند نمک بارش کنند، در موقع رفتن پرسیدند هولی کجا می‌روی؟ با شادی گفت: “نمک، نمک، نمک”. چون نمک بارش کردند و برگشت، بارش سنگین بود و رنج می‌برد، پرسیدند: “هولی از کجا می‌آیی؟” با بیچارگی و بدبختی گفت: “ن..م…ک، ن…م…ک، ن…م…ک”.