ضرب المثل های زبان انگلیسی به همراه معادل فارسی

در این بخش ضرب المثل ها و اصطلاحات معروف و متداول انگلیسی به صورت الفبایی به همراه معادل مصطلح و مشابه آنها در زبان فارسی ارائه گردیده است.

 

 بادنجان بم آفت ندارد. A bad thing never dies.
عروس نمی‌توانست برقصد، می‌گفت زمین کج است. A bad workman blames his tools.
سیلی نقد به از حلوای نسیه. .A bird in the hand is worth two in the bush
دوری و دوستی. Absence makes the heart grow fonder.
به اسب شاه گفته یابو./شاید که گربه به شاهی نظر کند. .A cat may look at a king
ترجمه: استحکام زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقه آن است. A chain is no stronger than its weakest link.
ترس برادر مرگ است. A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once
اجل برگشته می میرد نه بیمار سخت. A creaking door hangs longest. and A creaking gate hangs long. and A creaking door hangs long on its hinges.
دو صد گفته چون نیم کردار نیست .Actions speak louder than words
ترجمه: هرجا که پند و اندرز لازم آید، کمتر گوش شنوا است. Advice when most needed is least heeded.
تا ابله در جهانه، مفلس در نمیماند. .A fool and his money are easily parted
چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می‌کند. A fox smells its own lair first. and  A fox smells its own stink first.
دوست آن باشد که گیرد دست دوست// در پریشان‌حالی و درماندگی .A friend in need is a friend indeed
ترجمه: پس از طوفان، آرامش گسترده می‌گردد. After a storm comes a calm.
ترجمه: بعد از نهار کمی استراحت کنید، بعد از شام یک کیلومتر راه بروید. After dinner sit a while, after supper walk a mile.
ترجمه: یک شروع خوب، پایان خوبی در پی دارد. .A good beginning makes a good ending
با بدان منشین که صحبت بد//گرچه پاکی تو را پلید کند/آفتابی بدین بزرگی را//پاره ای ابر ناپدید کند A good man in an evil society seems the greatest villain of all.
ترجمه: یک جراح خوب دارای چشمی همانند عقاب، دلی مثل شیر و دستی زنانه است. A good surgeon has an eagle’s eye, a lion’s heart, and a lady’s hand.
ترجمه: یک وجدان گناه‌کار به سرزنش دیگران محتاج نیست. A guilty conscience needs no accuser.
همه‌کاره و هیچ‌کاره. .A jack of all trades is master of none
دروغگو تا در خانه‌اش. .A lie has no legs
ترجمه: حقیقت تا چکمه‌هایش را بپوشد، دروغ نیمی از جهان را دور زده است. A lie can be halfway around the world before the truth gets its boots on.
دوکس دشمن ملک و دینند یکی پادشاه بی حلم و دیگری زاهد بی علم. سعدی .A little knowledge is a dangerous thing
ترجمه: دل‌شاد بودن، عمر انسان را طولانی می‌کند. .A merry heart makes a long life
آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. A miss by an inch is a miss by a mile.
قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود. A penny saved is a penny earned.
تو اول بگو با کیان دوستی// پس‌آنگه بگویم که تو کیستی سعدی A person is known by the company he keeps.
زلیخا گفتن و یوسف شنیدن// شنیدن کی بود مانند دیدن A picture is worth a thousand words.
یک بز گر همه گله را گر میکند. .A pot of milk is ruined by a drop of poison
که بر سنگ گردان نروید نبات. سعدی .A rolling stone gathers no moss
عقل سالم در بدن سالم است. .A sound mind in a sound body
ترجمه: یک بخیه بموقع، از نه بخیه (دیگر) جلوگیری می کند. .A stitch in time saves nine
 نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود؛ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد! .All cats love fish but hate to get their paws wet
هرجا بری آسمون همین رنگه. All roads lead to Rome.
شاهنامه آخرش خوش است. .All’s well that ends well
هر گردی گردو نیست. .All that glisters is not gold
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی. All things come to he who waits.
ترجمه: هم‌اش کار بدون سرگرمی، جک را به بچه‌ای خل تبدیل می‌کند All work and no play makes Jack a dull boy.
ترجمه: خوردن یک‌عدد سیب در روز، شما را از مراجعه به دکتر بي‌نياز مي‌كند. .An apple a day keeps the doctor away
پيشگيري بهتر از درمان است. .An ounce of prevention is worth a pound of cure
رنج امروز باعث آسايش فردا است. April showers bring May flowers.
آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته. خودکرده را تدبیر نیست. خودم کردم که لعنت بر خودم باد. As you make your bed, so you must lie in it.
چو جو کاشتی، جو حاصل آید. هرچه بکاری، همان بدروی. As you sow, so shall you reap.
ترجمه: کتری که موظب‌اش باشی هرگز نمی‌جوشد. اگر خودم بالای سرش بودم پسر می‌زایید. A watched kettle (pot) never boils.
ترجمه: مرد اگر از طلوع تا به غروب در تلاش معاش دل‌بنداست// زن همیشه به کار ِخانه خویش چست و چالاک درجهداست A man may work from sun to sun, but a woman’s work is never done.
تیری که رها شد به چله باز نگردد. .A word spoken is past recalling
آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند./چاه مکن بهر کسی ، اول خودت دوم کسی.
Be careful what you wish for, you might just get it.
سگي كه پارس مي‌كند، گار نمي‌گيرد.
از آن نترس که هاي و هوي دارد،  ز آن بترس كه سر به تو دارد.
.Barking dogs seldom bite
علف به دهن بزی شیرین است. .Beauty is in the eye of the beholder
سيرت آدم بايد نيكو باشه، نه صورتش. Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone.
ترجمه: زیبایی درهای بسته را می‌گشاید اما فقط پرهیزگاران داخل می‌شوند. .Beauty may open doors but only virtue enters
دندان اسب پيش‌كشي را نمي‌شمرند! Beggars can’t be choosers.
دلا خو کن به تنهایی که از تن‌ها بلا خیزد.» Better be alone than in bad company.
پستۀ بی مغز چون لب وا کند رسوا شود./ تا مرد سخن نگفته باشد//عيب و هنرش نهفته باشد Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt.
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. Better late than never.
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی/علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد// دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست سعدی Better safe than sorry.
فعلا نقد را بچسب، نسيه را كي ديده! Better the devil you know than the devil you don’t.
شفا بایدت داروی تلخ نوش. Bitter pills may have blessed effects.
کبوتر با کبوتر، باز با باز// کند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز .Birds of a feather flock together
تن آدمیشریف  است به جان آدمیت// نه همین لباس زیباست نشان آدمیت سعدی   .Clothes don’t make the man
ترس برادر مرگ است. Cowards die many times, but a brave man only dies once.
پا را به اندازه گلیم خود دراز کن.    .Cut your coat according to your cloth
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. .Charity begins at home
پل های پشت سرت را خراب نکن. Don’t burn your bridges behind you.
وسط دعوا نرخ تعیین نکن. Don’t change horses in midstream.
جوجه را آخر پاییز می شمارند. Don’t count your chickens before they’re hatched.
حسرت روغن ریخته را مخور./ آب ريخته جمع شدنى نيست. Don’t cry over split milk.
  .Don’t put the cart before the horse
سرنا از ته نمي‌زنند./ سرنا را از سر گشادش نمي‌زنند.  
سحرخیز باش تا کامروا باشی Early bird gets the worm.
ترجمه: بخور تا زندگی کنی، زندگی نکن برای خوردن. .Eat to live, don’t live to eat
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.معادل قرآنی: اِنَّ الله مَعَ الصابرین -> همانا خدا با صابرین است. .Everything comes to him who waits
ترجمه: ایمان کوه‌ها را جابه‌جا می‌کند. .Faith will move mountains
دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان‌حالی و درماندگی Friend in need is a friend indeed.

A –F     G – L      M – S      T – Z