ضرب المثل های زبان انگلیسی به همراه معادل فارسی

در این بخش ضرب المثل ها و اصطلاحات معروف و متداول انگلیسی به صورت الفبایی به همراه معادل مصطلح و مشابه آنها در زبان فارسی ارائه گردیده است.

 

ترجمه: اگر به کسی یه ماهی بدهی یک روز سیرش کرده‌ای، اگه به او ماهی‌گیری یاد بدهی یک عمر سیرش کرده‌ای. Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime.
مواظب مالت باش همسایه‌تو دزد نکن. Good fences make good neighbors.
 کاچی به از هیچی/ چراغ موشی بِه زِ خاموشی Half a loaf is better than none.
هر که را خلقش نکو، نیک تر شمر. Handsome is as handsome does.
همسر شاد، زندگی شاد. Happy wife, happy life.
عجله کار شیطان است.آدم عجول [دست‌پاچه] کار را دوبار می‌کند. Haste makes waste.
چاقو دسته‌ی خود را نمی‌بُرَد. Hawks will not pick out hawks’ eyes.
سلامتی بهتر از توانگری است. Health is better than wealth.
تخم‌مرغ‌دزد شتردزد می‌شود. He that will steal an egg will steal an ox.
ترجمه: کسی که تردید می‌کند، می‌بازد. He who hesitates is lost.
ترجمه: کسی که با شمشیر زندگی می‌کند با شمشیر می‌میرد. He who lives by the sword shall die by the sword.
ترجمه: پارس‌کردنش بدتر از گازگرفتنش است. His bark is worse than his bite.
تاریخ تکرار می شود. History repeats itself.
هر جا که دل می رود، پای می رود. Home is where the heart is.
بار کج به منزل نمی رسد. .Honesty is the best policy
رطب خورده چون کند منع رطب؟ If you want a thing done well, do it yourself.
چون بد آید هر چه آید بد شود./ وقتی که می آید پشت سر هم می آید. .It never rains, but  pours
معما چو حل گشت آسان شود. It’s easy to be wise after the event.
ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است. It’s never too late to mend.
آب رفته باز نیاید به جوی. بر گرفته از شعر نشاط جوانی ز پیران مجوی//که آب رفته باز نیاید به جوی  سعدی It’s no use crying over spilt milk.
آدم همه کاره و هیچکاره. Jack of all trades, master of none.
خود را از تک و تا نینداختن. Join oneself in the laugh.
شوخی به کنار. Joking apart.
با یک تیر دو نشان زدن. Kill two birds with one stone.
خنده بر هر درد بی درمان دواست. Laughter is the best medicine.
پسر نوح با بَدان بنشست خاندان نبوّتش گم شدسگ اصحاب کهف روزی چند پیِ نیکان گرفت و مردم شد .Lie down with dogs, wake up with fleas
از همان پدر، همین پسر، پسر کو ندارد نشان از پدر//تو بیگانه خوانش، نخوانش پسر
Like father like son.
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. Little by little and bit by bit.
از دل برود هر آن که از دیده برفت. Long absent, soon forgotten.
اول چاه را بکن، بعد منار را بدزد. Look before you leap.
عشق کور است. Love is blind.

A –F     G – L      M – S      T – Z