ضرب المثل های زبان انگلیسی به همراه معادل فارسی

در این بخش ضرب المثل ها و اصطلاحات معروف و متداول انگلیسی به صورت الفبایی به همراه معادل مصطلح و مشابه آنها در زبان فارسی ارائه گردیده است.

 

  تا تنور گرم است باید نان را چسباند. Make hay while the sun shines.
 تا توانی دلی به دست آور دل‌شکستن هنر نمی‌باشد. Make love not war.
  قطره‌قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. Many a little make a mickle.
  عجله کار شیطان است.
رهرو آنست که آهسته و پیوسته رَوَد//رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود.
More haste, less speed.
 نیاز مادر اختراع است. Necessity is the mother of all invention.
 کار امروز به فردا مَیفکن. Ne’er cast a clout till May be out.
  New broom sweeps clean.
 بی خبری خوش خبریست. No news is good news.
 نابرده رنج گنج میسر نمی شود. No pain, no gain.
 از دل برود هر آن که از دیده برفت. Out of sight, out of mind.
 آدم باید دستش را به زانوی خودش بگیرد یاعلی بگوید. Paddle your own canoe.
 کسی که بار شیشه دارد به دیوانه [دیگران] سنگ نمی زند. People who live in glass houses shouldn’t throw stones.
 کار نيکو کردن از پر کردن است. Practice makes perfect.
 علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. Prevention is better than cure.
 رم یک روزه ساخته نشده است.
Rome wasn’t built in a day.
 تا پول داری رفیقتم//قربونِ [عاشق] بندِ کیفتم Smile, and the world smiles with you. Cry, and you cry alone.
  آب هرچه عمیق‌تر، آرام‌تر. Still waters are the deepest.
  تا تنور گرم است باید نان را چسباند. Strike while the iron is hot.

A –F     G – L      M – S      T – Z