نگارش:

نگارش:  :Writing

q

نگارش:

نگارش به معنی نگاشتن، نوشتن، نقش و نگار کردن و تصویر کردن است. در هر زبانی نگارش به اصول و فنون خاصی نیاز دارد که به آنها آئین یا فنون نگارش گفته می شود. تهیه و تنظیم یک نوشته خوب ایجاب می کند که فنون و اصولی را در نظر بگیریم و وسایل و ابزار معینی را در اختیار داشته باشیم تا بدینوسیله بتوانیم هدف و منظور خود را در قالب های خاص بطور روشن بیان کنیم و خواننده یا شنونده را با مفاهیم و منظور های خود آشنا سازیم. باید در نظر داشت این ابزار و وسایل بدون توجه به اصول و فنون نگارش غیر قابل درک و استفاده است و ملاحظه این دو عامل (ابزار و اصول) شخص را در ارائه یک نوشته خوب و منطقی یاری می دهد.

q

عنوانTitle
تقویت مهارت های نوشتاری:Improving Writing Skills
تفاوت های نوشتاری در املای انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی:American English And British English Spelling Differences In Writing