واژه شناسی:  Etymology:i

q

 واژه شناسی:

اتیمولوژی (واژه شناسی)، تحقیق و مطالعه در ریشۀ واقعی لغات است. منظور از واژه شناسی مطالعۀ کلماتی است که امروزه در انگلیسی کاربرد دارند. مطالعه در شناخت واژه ها به ابزار و اصولی نیاز دارد که با شناسایی آنها، شناختن ریشه و مفاهیم لغات، سهل و ساده می گردد.

به طور کلی، کلمات را، از لحاط ریشه، به دو دسته تقسیم می کنند:

کلمات ساده (Simple Words) و کلمات مشتق ( Derived Words)

کلمات ساده: Simple Words:

کلمات ساده:

کلمات ساده کلماتی هستند که ریشۀ ساده و اصلی دارند مانند man,come, good و غیره.

کلمات مشتق: Derived Words:

کلمات مشتق:

کلمات مشتق به سه طریق ساخته می شوند:

 

مشتق اولیه: Primary Derivative:

مشتق اولیه:

با تغییراتی در محدودۀ کلمه، که این نوع کلمات را مشتق اولیه گویند.

 

مثال:

 مشتق از break  brake  مشتق از grass graze

q

مشتق ثانویه: Secondary Derivative:

مشتق ثانویه:

با افزودن پسوند یا پیشوند که این نوع کلمات را مشتق ثانویه گویند.

مثال:

 از پیش آمدن precede  مردانه  manly  دور remote

q

 کلمات مرکب: Compound Words:

 کلمات مرکب:

کلمات مرکب که این نوع کلمات با ترکیب دو یا چند واژه ساخته می شوند.

مثال:

 بیرون  outside کلاس درس classroom  خدمتکار مرد man-servant

کلمات ساده ریشه های لاتین، فرانسه، یونانی و آنگلوساکسون دارند ولی بیشتر آنها ریشۀ آنگلوساکسنی (مادر اصلی انگلیسی امروزی) دارند.

وسیلۀ بسیار مفید برای ریشه و مفاهیم کلمات مشتق، آشنایی با انواع پیشوندها و پسوندها و وظایف آنهاست که کمک مؤثری در پیدا کردن ریشه و معانی این گونه کلمات دارد.باید در نظر داشت که به هیچ عنوان نمی توان به دلخواه، با استفاده از پیشوندها یا پسوندها، واژگان جدیدی ساخت؛ تشکیل چنین کلماتی، صرفاً جنبۀ سماعی دارد.