پسوندهای زبان انگلیسی

پسوندها: Suffixes:i

q

پسوندها:

پسوندها مجموعۀ کلمات یا حروفی هستند که بعد از کلمه ای قرار گرفته، موجب دگرگونی وضع و حالت آن می شوند، به عبارت دیگر می توانند کلمه ای را به اسم، صفت، فعل یا قید تبدیل کنند. در این مبحث به پسوندهای اسم ساز، صفت ساز و فعل ساز و قید ساز می پردازیم.

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مورد نظر هدایت می شوید.

عنوانName
پسوندهای اسم سازNoun Suffixes
پسوند های صفت سازAdjective Suffixes
پسوند های فعل سازVerb Suffixes
پسوندهای قید سازAdverb Suffixes