پیشوندهای زبان انگلیسی

پیشوندها:Prefixes:i

q

پیشوندها:

پیشوندها جزئی از کلمه هستند که در اول کلمه قرار گرفته و معنی آن را تغییر می دهند. کلمۀ prefix از دو قسمت pre به معنی پیش و fix به معنی قرار دادن تشکیل شده که مجموعاً معادل واژۀ “پیشوند” فارسی است.بطور کلی، کلمه ای که پیشوند به آن افزوده می شود “ریشه” یا root خوانده می شود. بطور کلی، پیشوندهای زبان انگلیسی، از سه زبان لاتین، یونانی و انگلیسی گرفته شده اند که با سایرکلمات ترکیب شده، لغات متعددی می سازند که در اینجا به بررسی یکایک آنها می پردازیم.

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مورد نظر هدایت می شوید.

عنوانName
پیشوند های لاتین یا فرانسویLatin or French Prefixes
پیشوندهای یونانیGreek Prefixes
پیشوندهای انگلوساکسن:Anglo - Saxon Prefixes