پیشوندهای انگلوساکسن
 

پیشوندها: :Prefixes

q

پیشوندها:

پیشوندها جزئی از کلمه هستند که در اول کلمه قرار گرفته و معنی آن را تغییر می دهند. کلمۀ prefix از دو قسمت pre به معنی پیش و fix به معنی قرار دادن تشکیل شده که مجموعاً معادل واژۀ “پیشوند” فارسی است.بطور کلی، کلمه ای که پیشوند به آن افزوده می شود “ریشه” یا root خوانده می شود. بطور کلی، پیشوندهای موجود در زبان انگلیسی، از سه زبان لاتین، یونانی و انگلیسی گرفته شده اند که با سایرکلمات ترکیب شده، لغات متعددی می سازند.

 

دراین مبحث به بررسی پیشوندهای انگلوساکسن می پردازیم. 

پیشوندهای انگلوساکسن: Anglo – Saxon Prefixes:

پیشوندهای انگلوساکسن:

پیشوندهای انگلوساکسن به شرح جدول زیر می باشند:

معنی
مثال معنی
پیشوند
 خوابیده / به ساحل
 ashore / asleep
 به، به طرف، روی a
 روی هم رفته
 altogether  تمام  al
 تماشاچی / خیابان فرعی
by-stander / by-street  فرعی، درکنار by
آرام کردن / محاصره کردن /اطراف
becalm / besiege / behind
 اطراف، به وجود آوردن  be
خنثی کردن
counteract
 درمقابل counter
 مملوکردن
embody  انجام دادن، ساختن em
جرأت دادن
 encourage  انجام دادن، ساختن en
پیشگویی کردن / پیش بینی کردن
foretell / foresee
جلو، پیش fore
 عفو کردن / قدغن کردن
forgive / forbid
  دور از، جدا از for
 درآمد income
 در in
 اشتباه کردن / گمراه کردن
mistake
 غلط، نادرست mis
 نه….نه neither…. nor
 مفهوم منفی n
 بیرون / طغیان
outside / outburst
 خارج، بیشتر out
خواب ماندن / بیش از حد حساب کردن
oversleep / overcharge
 خیلی زیاد، خارج از over
 باز کردن / نامهربان
untie / unkind
 مفهوم منفی un
نیم پخته / زیر پا
under-baked / underfoot
 کم، زیر under
 خودداری کردن
 withhold / withstand
 مقاومت، خودداری with
 مقاومت کردن / رفاه
welcome / welfare
 خوب wel

از میان پیشوندهای فوق دو پیشوند em و en فعل ساز هستند و کلمات را به فعل تبدیل می کنند.

مثال:

مطمئن ساختن ensure ثروتمند کردن enrich
تلخ کردن embitter قوی ساختن empower

باید توجه داشت که پیشوندها از نظر منفی ساختن کلمات، نقش مهمی دارند که در بالا از نظرتان گذشت و مجدداً در جدول زیر نیز یکجا به آنها اشاره می گردد.

معنی
مثال
پیشوند
زشت disgrace dis
 پست فطرت ignoble ig
 ناخوانا illegible il
 جاودانی immortal im
 غیر مستقیم indirect in
 غیر قابل برگشت irrevocable ir
 غلط استعمال کردن misapply mis
 هرگز never n
 یکسره non-stop non
 غیر واقعی unreal un

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث پیشوندها و پسوندها

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مورد نظر هدایت می شوید.

پیشوندهای زبان انگلیسی: Prefixes:
پیشوند های لاتین یا فرانسوی: :Latin or French Prefixes
پیشوندهای یونانی: Greek Prefixes:
پیشوندهای انگلوساکسن: Anglo – Saxon Prefixes:
پسوند های زبان انگلیسی: Suffixes:
پسوندهای اسم ساز: Noun Suffixes:
پسوند های صفت ساز: Adjective Suffixes:
پسوند های فعل ساز: :Verb Suffixes
پسوندهای قید ساز: Adverb Suffixes: