پیشوندهای لاتین یا فرانسوی
 

پیشوندها: :Prefixes

q

پیشوندها:

پیشوندها جزئی از کلمه هستند که در اول کلمه قرار گرفته و معنی آن را تغییر می دهند. کلمۀ prefix از دو قسمت pre به معنی پیش و fix به معنی قرار دادن تشکیل شده که مجموعاً معادل واژۀ “پیشوند” فارسی است.بطور کلی، کلمه ای که پیشوند به آن افزوده می شود “ریشه” یا root خوانده می شود. بطور کلی، پیشوندهای موجود در زبان انگلیسی، از سه زبان لاتین، یونانی و انگلیسی گرفته شده اند که با سایرکلمات ترکیب شده، لغات متعددی می سازند.

در این مبحث به بررسی پیشوندهای لاتین و فرانسوی می پردازیم.

پیشوند های لاتین یا فرانسوی: Latin or French Prefixes:

پیشوند های لاتین یا فرانسوی:

پیشوند های لاتین به شرح جدول زیر می باشند:

معنی
مثال
معنی
پیشوند
چسباندن / آگهی
adhere / advertisement
 به، به سوی  ad
به ساحل / بالا رفتن
 ashore / ascend
 به، به سوی  a
 غیر عادی
 abnormal  خارج از ab
خودداری کردن
abstain
 خارج از abs
 اثر کردن به
affect
حرکت به سوی af
 جمع کردن، بالغ شدن بر
aggregate
 به ، بسوی ag
 اختصاص دادن
allocate
 به، بسوی al
 اعلام کردن
announce
 به، بسوی an
 اتاق جلو
anteroom
 قبل، جلو ante
 قدیمی، کهنه، عتیقه
antique
 قبل، جلو anti
 آشکار apparent
 به، بسوی ap
 رسیدن arrive
به، بسوی ar
 موافقت کردن
assent
 به، بسوی as
حضور، مواظبت،  پرستاری
attendance
 به، بسوی at
 خیرخواه benevolent
 خوب bene
 دوچرخه bicycle
 دو bi
 همکاری cooperation
 با هم co
 همجنس cognate
 با هم cog
 دانشکده college
 با هم col
 تجارت commerce
 با هم com
 برنده، نافل
conductive
 با هم con
 ضد و نقیض گفتن
contradict
 برخلاف contra
 بر خلاف نشان دادن
contra-indicate
 بر خلاف contra
 تأیید کردن
corroborate
 باهم cor
 مخالفت کردن
disagree
 از، جدا، (مفهوم منفی) dis
 منحرف کردن، اشغال کردن
 divert  از، جدا di
 متفاوت بودن از
differ
 از dif
تنزل مقام دادن
 degrade  پایین، کم پایه de
 عضو قبلی
ex-member
 قبلی، خارج ex
 داخل شدن
enter
 داخلی، درون en
 حذف کردن
eliminate
 دور، خارج e
 نتیجه، اثر
effect
 دور، خارج ef
 خارق العاده
extraordinary
 زیاد، مافوق  extra
 اختراع کردن
invent
 دور، داخل، روی in
 مبادله کردن
interchange
 داخل، پایین inter
 وارد کردن
import
 داخل، پایین im
 آبیاری کردن
irrigate
 داخل، درون ir
 غیر رسمی
informal
 بدون، (مفهوم منفی) in
نامشروع، قاچاق
illicit
 بدون، (مفهوم منفی) il
 نادان ignorant
  بدون، (مفهوم منفی) ig
نااشایست improper
  بدون، (مفهوم منفی) im
 نامنظم، بی قاعده
irregular
  بدون، (مفهوم منفی) ir
 بد شکل، بد خواه
malformed / malevolent  بد، زشت mal/male
 بد فهمیدن
 misunderstand  بد، زشت، (مفهوم منفی) mis
 بی معنی، چرند
nonsense
   بدون، (مفهوم منفی) non
 اعتراض کردن object
 علیه، خلاف ob
 چند هجایی
polysyllabic
 متعدد poly
 به تعویق انداختن
postpone
 پس از post
 مقدم بودن، زود آمدن
precede
 قبل، پیش pre
 اجازه permission
 قبل، از وسط per
 پوشش جانور پستاندار (خز)
pelage
 از وسط pel
 پس کشیدن
 retract  دوباره، مجدداً re
 نیمدایره semicircle
 نیم، نصف semi
 رویه، سطح
surface
 آن طرف، روی sur
راه زیر زمینی
subway
 زیر  sub
 جانشین شدن
succeed
 زیر suc
 خارق العاده
supernatural
 ما فوق، ماوراء super
 حمل و نقل
transport
 عبور به trans
 نهایی، آخری
terminal
 پایان term
 سه گوش، مثلث
triangle
 سه، سه برابر tri
 واقع در آن سوی دریا
ultramarine
 آن طرف، از وسط ultra
 نایب رئیس
vice-president
 به جای vice

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث پیشوندها و پسوندها

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مورد نظر هدایت می شوید.

پیشوندهای زبان انگلیسی: Prefixes:
پیشوند های لاتین یا فرانسوی: :Latin or French Prefixes
پیشوندهای یونانی: Greek Prefixes:
پیشوندهای انگلوساکسن: Anglo – Saxon Prefixes:
پسوند های زبان انگلیسی: Suffixes:
پسوندهای اسم ساز: Noun Suffixes:
پسوند های صفت ساز: Adjective Suffixes:
پسوند های فعل ساز: :Verb Suffixes
پسوندهای قید ساز: Adverb Suffixes: