پیشوندهای یونانی
 

پیشوندها: :Prefixes

q

پیشوندها:

پیشوندها جزئی از کلمه هستند که در اول کلمه قرار گرفته و معنی آن را تغییر می دهند. کلمۀ prefix از دو قسمت pre به معنی پیش و fix به معنی قرار دادن تشکیل شده که مجموعاً معادل واژۀ “پیشوند” فارسی است.بطور کلی، کلمه ای که پیشوند به آن افزوده می شود “ریشه” یا root خوانده می شود. بطور کلی، پیشوندهای موجود در زبان انگلیسی، از سه زبان لاتین، یونانی و انگلیسی گرفته شده اند که با سایرکلمات ترکیب شده، لغات متعددی می سازند.

در این مبحث به بررسی پیشوندهای یونانی می پردازیم.

پیشوندهای یونانی: Greek Prefixes:

پیشوندهای یونانی:

پیشوندهای یونانی به شرح جدول زیر می باشند:

معنی مثال معنی
پیشوند
 عدم احساسات
apathy مفهوم منفی a
هرج ومرج
 anarchy مفهوم منفی  an
 قلب، تحریف
 anagram  ضد، حلاف ana
 مخالف، رقیب
antagonist
 علیه، خلاف ant
 دشمن مسیح
antichrist
 علیه، خلاف anti
 سخن موجز
aphorism
 دور از، جدا aph
 فرستاده، رسول
apostle
 دور از، جدا apo
 انسان شناسی
anthropology
 انسان anthrop
 اسقف اعظم
archbishop
 رئیس، اصلی arch
 مهندس ساختمان
architect
 رئیس، اصلی archi
 خودرو (اتومبیل)
automobile
 خود auto
 کتاب شناسی
bibliography
 کتاب biblio
 زیست شناسی
biology
 زندگی bio
 شرح وقایع تاریخی
chronology
 زمان chron
 مربوط به تمام دنیا
cosmopolitan
 دنیا cosmo
 آبشار cataract
 پایین cata
 قطر diameter
 از این طرف به آن طرف dia
 دو سیلاب
disyllable
 دو، دو برابر dis
 سوء هاضمه
dyspepsia
 بد dys
 دوره، عصر
epoch
 فرعی، سرتاسر  ep
پوست بیرونی / داستان فرعی
 epidermis / episode
 فرعی، بیرونی epi
زودگذر، کم مدت
ephemeral
 فرعی، بیرونی eph
 آدم خل
eccentric
 خارج از ec
 خروج exodus
 خارج از ex
 استخدام کردن
employ
 در، درون em
 نیرو، انرژی
energy
 در، درون en
 خوش صدایی
euphony
 خوب eu
 زمین شناسی
geology
 زمین ge
 نیمکره hemisphere
 نیم، نصف hemi
 بیش از حد خرده گیر
hypercritical
 ماوراء، فوق hyper
 هم مرکز
homo-centric
 با هم، مانند homo
 زیر شکمی
hypo-gastric
 زیر hypo
 حکمت، دانش ماوراء الطبیعه
metaphysics
 آن طرف، از وسط meta
 یک ذره ای
mon-atomic
 تک mon
 تک سخنگویی
monologue
 تک mono
 میکروفن (صدا درشت کن)
microphone
 ریز، کوچک micro
بند، پاراگراف
paragraph
کنار، مانند، مشابه para
 کلاه گیس
periwig
دور، اطراف peri
 موافق جنگ /  برنامه
pro-war /programme
 پیش، قبل، موافق  pro
ترانه، هم آهنگی
 symphony  با sym
 هجا، سیلاب
syllable
 با syl
 نیم پرده
semi-ton
 نیم semi
 (پرچم) سه رنگ
 tricolor  سه، سه برابر tri
 انتقال احساس از راه دور
 telepathy  دور tele
 تجلی خدا به انسان
 theo-phany  خدا، دین theo

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث پیشوندها و پسوندها

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مورد نظر هدایت می شوید.

پیشوندهای زبان انگلیسی: Prefixes:
پیشوند های لاتین یا فرانسوی: :Latin or French Prefixes
پیشوندهای یونانی: Greek Prefixes:
پیشوندهای انگلوساکسن: Anglo – Saxon Prefixes:
پسوند های زبان انگلیسی: Suffixes:
پسوندهای اسم ساز: Noun Suffixes:
پسوند های صفت ساز: Adjective Suffixes:
پسوند های فعل ساز: :Verb Suffixes
پسوندهای قید ساز: Adverb Suffixes: