کلمات مترادف و متضاد
 

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms

q

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning antonym synonym meaning word
معنی متضاد مترادف معنی کلمه
خشنود content envious حسود  jealous
جدا شدن
 part  unite پیوستن
 join
 غم sorrow
gladness
 شعف joy
  جدایی
separation
joint
 اتصال junction
 عیب گرفتن
censure
defend
 تصدیق کردن
justify
 کند blunt
sharp
 تند و تیز
keen
 دور انداختن
discard
hold
 نگه داشتن
keep
 سخت دل
hard
benevolent
 مهربان kind
باز کردن
untie
tie
 گره زدن
knot
 نادانی ignorance
information
 دانش knowledge
 استراحت rest
work
 کار labor
 مالک بودن
have
want
 فاقد بودن
 lack
 کوچک small
big
 بزرگ large
 اولین first
final
 آخرین last
 زود early
tardy
 دیر late
 جابه جا
remove
put
 قرار دادن
lay
 ساعی industrious
sluggish
 تنبل lazy
 منحرف کردن
misguide
guide
 رهبری کردن
lead
فرعی
 subordinate  director  رهبر leader
 نادان ignorant
literate
 با سواد
learned
 بزرگترین greatest
smallest
 کمترین least
 رسیدن arrive
quit
 ترک کردن
leave
 رنج toil
ease
 راحتی leisure
 افزایش دادن
increase
reduce
 کاهش دادن
lessen
 متوقف کردن
stop
allow
 اجازه دادن
let
 حقیقت truth
untruth
 دروغ lie
 بلند شدن
rise
rest
 دراز کشیدن
lie
 زنده alive
dead
 مرده lifeless
 پایین آوردن
lower
elevate
 بلند کردن
lift
 تاریک dark
bright
 روشن light
 مردن die
survive
 زندگی کردن
live
 باز کردن
open
seal
 قفل کردن
lock
 بستن bind
release
 آزاد کردن
loose
 پیدا کردن
find
miss
 از دست دادن
lose
 متنفر بودن
hate
adore
 دوست داشتن
love
 ترسناک hideous
beautiful
 زیبا lovely
 بلند loud
soft
 پایین low
 بد بخت
unfortunate
fortunate
 خوش شانس
lucky
 سالم sane
mad
 دیوانه lunatic
 واقعی  truthful  false  ساختگی lying

q

برای مطالعۀ کلمات مترادف و متضاد زبان انگلیسی می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

  v – z     s – u     p – r     m – o     j – l     g – i     d – f     a – c