کلمات مترادف و متضاد
 

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms

q

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning antonym synonym meaning word
معنی متضاد مترادف معنی کلمه
سالم  sane  insane دیوانه mad
فقیر
poor
 sublime  عالی  magnificent
 پسر  lad  girl  دوشیزه  maid
 اقلیت minority
majority
 اصلی main
 نابود کردن
destroy
from
 ساختن make
 ناراحت کردن
upset
direct
 اداره کردن
manage
 بی ادب
rude
polite
 با تربیت
mannerly
 کم few
 numerous  زیاد many
 لنگیدن halt
walk
 راهپیمایی کردن
march
 خشکی land
sea
 دریا marine
 جدا شدن
divorce
wed
 ازدواج کردن
marry
 عادی ordinary
wonderful
 عالی marvelous
 تسلیم شدن
yield
conquer
غلبه کردن  master
 روحانی spiritual
physical
 مادی material
 سخاوتمند generous
close
خسیس
mean
 از دست دادن
miss
encounter
ملاقات کردن meet
 سخت کردن
solidify
dissolve
 ذوب کردن
melt
 فراموشی forgetfulness
remembrance
 حافظه memory
 جسمانی physical
psychological
 روحی mental
دست فروش
pedlar
trader
 تاجر merchant
 بیرحمی harshness
 pity  رحم mercy
 مختلط mixed
simple
 ساده mere
 غمگین sad
happy
 خوشحال merry
 از روی بی نظمی
disorderly
orderly
 بطور منظم
methodical
 لبه edge
center
 وسط middle
 ضعیف weak
strong
 با قدرت
mighty
 غفلت کردن
neglect
regard
 اهمیت دادن
mind
 خوبی goodness
evil
 شرارت mischief
 خوشحال happy
unhappy
 بدبخت miserable
 پیدا کردن
find
lose
 از دست دادن
 miss
 درست right
wrong
 اشتباه mistaken
 جدا کردن
separate
mingle
 مخلوط کرن
mix
 احترام گذاشتن
respect
ridicule
 مسخره کردن
mock
 باستانی ancient
new
 جدید modern
 خشکی dryness
wetness
 رطوبت  moisture
 کمتر less
further
 بیشتر more
 عصر evening
forenoon
صبح morning
 استراحت rest
movement
 حرکت motion
 پایین آمدن
descend
ascend
 بالا رفتن
mount
 فریاد کشیدن
shout
whisper
 زمزمه کردن
murmur
 ملبس clothed
bare
 برهنه naked
 عریض broad
strait
 باریک  narrow
 دلپذیر pleasant
disgusting
زننده nasty
 خارجی foreign
domestic
 بومی native
 غیر طبیعی
abnormal
normal
 طبیعی natural
 خوب good
bad
 شیطان صفت
naughty
 دور distant
close
 نزدیک near
 کثیف dirty
clean
 تمیز neat
 اختیاری optional
compulsory
 ضروری necessary
 مالکیت have
want
 احتیاج need
 توجه کردن
observe
disregard
 غفلت کردن
neglect
 خصمانه unfriendly
friendly
 همسایه وار
neighborly
 شجاع bold
fearful
 عصبی nervous
 کهنه old
recent  جدید new
 زشت nasty fine
 زیبا nice
 پست  mean honorable  نجیب noble
 آرام quiet
 clamorous
 شلوغ noisy
 چیزی something
naught
 هیچ چیز
nothing
 گرسنگی کشیدن
starve
feed
 تغذیه کردن
nourish
 کمیاب scarce
frequent
 متعدد numerous
 مقاومت کردن resist
submit
 اطاعت کردن
obey
 آزادی freedom
compulsion
 اجبار obligation
 بی توجهی
inattention
notice
مشاهده observation
 از دست دادن
lose
acquire
 به دست اوردن
obtain
 مبهم obscure
clear
 واضح  obvious
 فراوان frequent
 rare  گاه به گاه
occasional
 عادی ordinary
queer
 عجیب odd
 دفاع defense
attack
 حمله offense
 خوشحال کردن
please
annoy
 رنجاندن offend
 کنار کشیدن
withdraw
give
 پیشنهاد کردن
offer
 گاهگاهی occasionally
frequently
 غالباً often
 شامل کردن
include
drop
 حذف کردن
 omit
 استراحت کردن
rest
work
 کار کردن
operate
 دوست ally
foe
 خصم opponent
 کمک کردن
aid
prevent
 مخالفت کردن
oppose
 موافق agreeing
contrary
 مخالف opposite
 کتبی written
spoken
 شفاهی oral
 ورودی inlet
exit
 خروجی outlet
 فروکش کردن
subside
overrun
 طغیان کردن
overflow
 پرداخته paid
due
 بدهکار owing

q

برای مطالعۀ کلمات مترادف و متضاد زبان انگلیسی می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

  v – z     s – u     p – r     m – o     j – l     g – i     d – f     a – c