کلمات مترادف و متضاد
 

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms

q

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

 

meaning antonym synonym meaning word
معنی متضاد مترادف معنی کلمه
متفاوت different  similar شبیه same
 فراوان Plentiful
 rare  کمیاب  scarce
 احترام گذاشتن
respect
despise
 تحقیر کردن
 scorn
 آزاد کردن
release
catch
 گرفتن seize
 حساس sensitive
insensible
 بی معنی
senseless
 حرکت کردن
move
reside
 ساکن شدن
settle
 آرام mild
hard
 شدید severe
روشن light
dark
 تاریک  shadowy
 نگه داشتن
retain
drop
 انداختن shed
 آهسته گفتن
whisper
cry
 فریاد کردن
shout
 پنهان کردن
hide
reveal
 نشان دادن
show
 شلوغ noisy
calm
 ساکت silent
 چاق fat
thin
 لاغر skinny
 آرام restful
restless
 بی خواب
sleepless
 ژنده پوش
shabby
dressy
 شیک، باهوش
smart
 شادی joy
grief
 اندوه sorrow
 درو کردن
reap
plant
 کاشتن sow
 عمومی general
special
ویژه specific
 آرام slow
swift
 سریع speedy
پس انداز کردن save
 expend  گذراندن spend
جسم body
soul
 روح spirit
 بهتر ساختن
improve
damage
 ضایع کردن
spoil
 کار work
play
 ورزش sport
 بستن fold
unfold
 گستردن spread
 بی ثبات
transient
firm
 محکم  stable
 تازه fresh
old
 کهنه stale
 پایان دادن
end
begin
 شروع کردن
start
 چاق fat
thin
 گرسنگی کشیده
starved
 حرکت دادن
move
fix
 قرار دادن
station
 حرکت کردن
move
remain
 ماندن stay
نوسان آور
vacillating
firm
 پابرجا steadfast
 بی نظم
irregular
regular
 پیوسته steady
 نرم pliant
inflexible
 سفت و سخت
stiff
 توفانی stormy
calm
 آرام still
 آرام  tender cruel
 سنگدل stony
 ادامه دادن
continue
cease
 متوقف شدن
stop
 تسلیم شدن
yield
strive
 کشمکش کردن
struggle
 متناسب misfit
fit
 مناسب بودن
suit
 دانستن know
imagine
 تصور کردن
suppose
 خشونت harshness
kindness
 همدردی sympathy
 سر، بالا
head
end
 دم، انتها
tail
 کم حرف
taciturn
chatty
 حراف، پرحرف
talkative
 کوتاه short
high
 بلند tall
 محصل pupil
instructor
 معلم teacher
 تعمیر کردن
mend
split
 پاره کردن
tear
 آرام کردن
pacify
annoy
 اذیت کردن
tease
 آرامش calm
storm
 توفان tempest
 عادی ordinary
awful
 وحشتناک terrible
 لاغر thin
fat
 ضخیم thick
 راضی satisfied
eager
 مشتاق، تشنه
thirsty
دوباره قوت قلب دادن
reassure
intimidate
 تهدید کردن
 threaten
 نگه داشتن
hold
cast
 انداختن throw
بی نظم slovenly
orderly
 مرتب، منظم
tidy
 شل کردن
loosen
bind
 بستن tie
 شل loose
tense
 سفت tight
 شجاع bold
shy
 ترسو timid
 راحت، آسوده
refreshed
weary
 خسته tired
 مطبوع pleasant
exhausting
 خسته کننده
tiresome
 جدا separately
conjointly
 با هم، به اتفاق
together
 استراحت rest
labor
 رنج، زحمت
toil
 ته، کف
bottom
summit
 بالا، قله
top
 دهکده village
city
 شهر، شهرک town
 بامزه، مضحک
comic
drama
 فاجعه tragedy
ساکن شدن settle
tour
 سفر کردن
travel
مشکوک بودن به doubt rely on
 اعتماد کردن
trust
 ساختگی  falsehood reality
 حقیقت truth
 آسان easy
difficult
 سخت trying
 ثابت بودن
fix
revolve
 دور زدن
turn
 محصل pupil
teacher
 معلم tutor
 بازکردن unwind
wind
 پیچاندن twist
زیبا
beautiful
hideous
 زشت ugly
توانا capable
incapable
 ناتوان unable
درک نکردن
misapprehend
comprehend
 فهمیدن understand
بستن
tie
unfasten
 باز کردن
undo
 مناسب qualified
unsuitable
 نامناسب unfit
 بستن shut
open
 بازکردن unfold
 به موقع
opportune
inopportune
 بی موقع
untimely
 واژگون ساختن
subvert
sustain
حمایت کردن
uphold
 آرام کردن
calm
perturb
آشفته کردن
upset
 آغاز beginning
end
 خلاصه، حاصل
upshot
 نزدیکترین nearest
farthest
 بیشترین، دورترین
utmost

 q

برای مطالعۀ کلمات مترادف و متضاد زبان انگلیسی می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

  v – z     s – u     p – r     m – o     j – l     g – i     d – f     a – c