کلمات مترادف و متضاد
 

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms

q

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning antonym synonym meaning word
معنی متضاد مترادف معنی کلمه
اشغال  occupied  empty خالی  vacant
 واضح، روشن
 clear  obscure  مبهم  vague
 تپه hill
 vale  دره valley
 کم ارزش
worthless
 precious  قیمتی  valuable
 ظاهر شدن
appear
disappear  ناپدید شدن
vanish
محکم steady
 fickle  متغیر variable
 موافق بودن
agree
differ
 اختلاف داشتن
vary
 باریک narrow
wide
 عریض vast
 تسکین دادن
soothe
annoy
 اذیت کردن
vex
 تقوی virtue
sin
 گناه vice
 شکست defeat
triumph
 پیروزی victory
 پاداش gratuity
salary
 دستمزد wage
 خواب asleep
awake
 بیدار wakeful
 دویدن run
march
 راه رفتن
walk
 کثیف کردن
soil
clean
 شستن wash
 صرفه جویی، اقتصاد
economy
extravagance
 اتلاف waste
 بی توجهی کردن
ignore
observe
 تماشا کردن
watch
 قوی strong
powerless
 ضعیف weak
 فقر
poverty
property
 ثروت wealth
 شادی rejoice
sob
 گریه کردن
weep
 قسمت part
all
 تمام کردن
whole
 با تقوی
virtuous
evil
 شرور wicked
 بی میل
loath
eager
 مایل willing
 از دست دادن
lose
gain
 پیروز شدن
win
 احمق foolish
intelligent
 عاقل wise
 شفا دادن
heal
hurt
 زخمی کردن
wound
 پاک کردن
efface
indite
 نوشتن write
 درست right
injustice
 اشتباه wrong
 نه no
yea
 بله yes
 تقلا کردن
struggle
surrender
 تسلیم شدن
yield
 آزادی freedom
slavery
 یوغ، بندگی
yoke
 پیر  old  juvenile  جوان young

 q

برای مطالعۀ کلمات مترادف و متضاد زبان انگلیسی می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

  v – z     s – u     p – r     m – o     j – l     g – i     d – f     a – c