کلمات متشابه

کلمات متشابه:  :Homonyms

q

کلمات متشابه:

کلمات متشابه، کلماتی هستند که هیچ رابطه ای از نظر معنی و مفهوم و املاء، بین آنها وجود ندارد، و تنها تشابه آنها ظاهری و بیشتر ازجنبۀ تلفظ است. اهمیت این کلمات در این است که با یادگیری آنها، می توان کلمات را درست نوشت و در ضمن از کاربرد اشتباه آنها برای منظورهای مختلف گرامری دوری جست.

 

برای مثال می توان کلمات زیر را در نظر گرفت:

بودن be رنگرزی کردن dye مردن die
دوشیزه، خدمتکار maid ساخته شده made زنبور عسل bee

تعدادی کلمات متشابه  با معانی فارسی آنها به ترتیب حروف الفبایی در جدول ضمیمۀ این بخش،  ارائه گردیده است که مطالعه و یادگیری آنها، می تواند ما را در استفاده از لغات بیشماری که بی شک درهر زبان وجود دارد، یاری نماید.

برای مطالعۀ کلمات  متشابه زبان انگلیسی می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

عنوانName
کلمات متشابه (a - z)Homonyms: a - z