کلمات متشابه

کلمات متشابه:  :Homonyms

q

کلمات متشابه:

کلمات متشابه، کلماتی هستند که هیچ رابطه ای از نظر معنی و مفهوم و املاء، بین آنها وجود ندارد، و تنها تشابه آنها ظاهری و بیشتر ازجنبۀ تلفظ است. اهمیت این کلمات در این است که با یادگیری آنها، می توان کلمات را درست نوشت و در ضمن از کاربرد اشتباه آنها برای منظورهای مختلف گرامری دوری جست.

 

برای مثال می توان کلمات زیر را در نظر گرفت:

بودنbeرنگرزی کردنdyeمردنdie
دوشیزه، خدمتکارmaidساخته شدهmadeزنبور عسلbee

تعدادی کلمات متشابه  با معانی فارسی آنها به ترتیب حروف الفبایی در جدول ضمیمۀ این بخش،  ارائه گردیده است که مطالعه و یادگیری آنها، می تواند ما را در استفاده از لغات بیشماری که بی شک درهر زبان وجود دارد، یاری نماید.

برای مطالعۀ کلمات  متشابه زبان انگلیسی می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

عنوانName
کلمات متشابه (a - z)Homonyms: a - z