گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی: Grammar:i

q

دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعۀ قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن، درست گفتن و ایجاد رابطۀ درست بین کلمات به کار می رود.در این مجموعه نهایت کوشش به عمل آمده که دستور کامل و جامعی با زبان بسیار ساده و روان، مطابق با آخرین و جدید ترین روش های آموزشی حال حاضر، گرد آوری و تدوین و به شما عزیزان و کلیۀ علاقه مندان به فراگیری زبان انگلیسی ارائه گردد. امیدواریم، این خدمت ناچیز فرهنگی بتواند مورد قبول و توجّه شما بازدیدکنندگان محترم و همچنین عموم زبان آموزان انگلیسی قرار گرفته و شما را در رسیدن و نیل به اهدافتان که همانا یادگیری اصولی زبان انگلیسی می باشد، تا حدّ ممکن یاری نماید.

بر اساس تحقیقات انجام شده، بهترین روش یادگیری اصول گرامری، روش “مکاشفه ای – آموزشی” است. به صورتی که زبان آموز را به فکر کردن درباره مثال های گرامری و کشف قواعد از دل متن هدایت می کند. بر خلاف تصور رایج، شما برای تسلط به زبان انگلیسی به یادگیری همزمان و منسجم همه مهارت های زبان از جمله ساختار درست جمله نیاز دارید، البته با روش درست آموزشی که همان درک ساختار در متن و مکالمه است.

دوره آموزش زبان انگلیسی DOIT با تکنیک هایی بی نظیر زبان آموزان را تشویق می کند تا در امر آموزش خودشان مشارکت داشته باشند. این دوره زبان آموزان را هدایت می کند که ساختار را در متن درک کنند و سپس از آموخته های خود برای کشف کردن و درک گرامر زبان انگلیسی استفاده کنند و آن را به کار گیرند.

عنوان درسCourse Name
مقدمه ای بر دستور زبانIntroduction to Grammar
حروف الفباAlphabetical Letters
تقسیمات الفباDivisions of Alphabets
حروف با صداVowels
حروف بیصداConsonants
صداهای حروف ترکیبیDiphthongs
انواع اسمKinds of Nouns
اسم ذاتConcrete Noun
اسم معنیAbstract Noun
اسم خاصProper Noun
اسم عامCommon Noun
اسم جمعCollective Noun
اسم جنسMaterial Noun
اسم قابل شمارشCountable Noun
اسم غیر قابل شمارشUncountable Noun
تبدیل اسم غیر قابل شمارش به اسم قابل شمارشRules for Changing Uncountable Noun into Countable Noun
قواعد جمع بستن اسمRules for Changing Singular Noun into Plural Form
اسامی جمع بی قاعدهRules for making Plural form of Irregular Nouns
جمع بستن اسم های مرکبRules for making Plural form of Compound Nouns
انواع ضمیرKinds of Pronouns
ضمایر شخصی (ضمایر فاعلی- ضمایر مفعولی)Personal Pronouns(Subjective Pronouns-Objective Pronouns)
ضمایر ملکی – صفات ملکیPossessive Pronouns-Possessive Adjectives
ضمایر انعکاسی و تاکیدیReflexive and Emphatic Pronouns
ضمایر اشارهDemonstrative Pronouns
ضمایر موصولیRelative Pronouns
ضمایر استفهامیInterrogative Pronouns
ضمایر مبهم یا نامعینIndefinite Pronouns
حروف تعریفArticles
کاربرد it و thereUsage of It and There
انواع زمانkinds of Tenses
زمان حال سادهSimple Present Tense
زمان حال استمراریPresent Continuous Tense
زمان حال کامل (ماضی نقلی)Present Perfect Tense
زمان حال کامل استمراری (ماضی نقلی استمراری)Present Perfect Continuous Tense
زمان گذشته سادهSimple Past Tense
زمان گذشته استمراریPast Continuous Tense
زمان گذشته کامل (ماضی بعید)Past Perfect Tense
زمان گذشته کامل استمراری (ماضی بعید استمراری)Past Perfect Continuous Tense
زمان آینده سادهSimple Future Tense
زمان آینده استمراریFuture Continuous Tense
زمان آینده کاملFuture Perfect Tense
زمان آینده کامل استمراریFuture Perfect Continuous Tense
زمان آینده در گذشته سادهSimple Future in the Past Tense
زمان آینده در گذشته استمراریFuture in the Past Continuous Tense
زمان آینده در گذشته کاملFuture in the past Perfect Tense
زمان آینده در گذشته کامل استمراریFuture in the Past Perfect Continuous Tense
صفتAdjective
مقایسه صفات (صفت مطلق – صفت تفضیلی – صفت عالی)Comparison of Adjectives(Positive Adjective-Comparative Adjective-Superlative Adjective)
استفاده از اسم به عنوان صفت/استفاده از صفت به جای اسمUsing nouns as modifiers/Using adjectives as nouns
ترتیب قرار گرفتن صفات قبل از اسمOrder of Adjectives before the Noun
وجه امریImperative Mood
روابط دو فعلRelation Between two Verbs
مطابقت فعل با فاعلAgreement of Verb with Subject
انواع قیدKinds of Adverbs
مقایسه قیودComparison of Adverbs
حروف اضافهprepositions
اجتناب از تکرار جملاتAvoiding repetition of long sentences
سوال کوتاه ضمیمهTag Questions
جملات معلوم و مجهولActive and Passive Voice
جملات شرطیConditional Sentences
بیان آرزو ( ای کاش…)…Subjunctive Mood I wish...
اسم مصدرGerund
وجه وصفی Participle
نقل قول مستقیم و غیر مستقیمDirect and Indirect Speech
وجه سببیCausative Form
افعال دو کلمه ایTwo-word Verbs
لیست کامل افعال بی قاعدهComplete List of Irregular Verbs

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان، مورد استفاده قرار گرفته است: References:

 

A comprehensive Grammar of the English Language

By: Randolph Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartvik

Let’s Write English

By: George E. Wilson & Julia M. Burks

English Grammar and Syntax

By: J.C. Nesfield

Practical English Grammar

By: A..J. Thomson, A.V. Matinet

 English Grammar Past and Present

By: J.C. Nesfield

Living English Structure

By: W. Standard Allen

Graded Exercises in English

By: Robrt J. Dixson

Common Mistakes in English

By: T. J. . Fitikides

Remedial English Grammar for Foreign students

By: F. T. Wood

A Complete English Grammar

By: Ahmad Hossein Modiri

English Grammar and Test

By: Abbass Farzam

English Grammar and Test

By: Javad Askari

English Grammar and Test

By: Fereidoun Hajati English Grammar and Test By: Jamshid Rajabi