اسم مصدر

اسم مصدر:  :Gerund

q

 اسم مصدر: با افزودن ing به آخر افعال اسم مصدر (gerund) ساخته می شود. مانند driving, playing , swimming

در زبان انگلیسی تعدادی افعال و اصطلاحات  به شرح ذیل وجود دارد که فعل بعد از آنها ing می گیرد.

متنفر بودن dislike لذت بردن enjoy
ملاحظه کردن consider اهمیت دادن mind
قدردانی کردن appreciate متوقف شدن stop
ارزش داشتن be worth تمام کردن finish
بی استفاده بودن no use پذیرفتن admit
چاره ای نداشتن can’t help به خطر انداختن risk
اجتناب کردن avoid انکار کردن deny

بعد از هر حرف اضافه ای به جز to، فعل ing می گیرد. حروف اضافۀ مهمی که فعل بعد از آنها ing می گیردعبارتند از:

with, by, for, from, of, at, on, in, about, after, without, before

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث اسم مصدر

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: