اسم: Noun:i

q

اسم:

اسم کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص، اشیاء و مکان ها به کار می رود.

مثال:

مرد man میز table خانه house
سگ dog سینی tray شهر city
پرتقال orange طوطی parrot علی Ali

 

انواع اسم: Kinds of Nouns:

انواع اسم :

برای مطالعۀ انواع اسم، می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

اسم ذات: Concrete Noun:
اسم معنی: :Abstract Noun
اسم خاص: Proper Noun:
اسم عام: :Common Noun
اسم جمع: Collective Noun:
اسم جنس: Material Noun:
اسم قابل شمارش: Countable Noun:
اسم غیر قابل شمارش: Uncountable Noun:

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع اسم

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: