جمع بستن اسامی به صوررت سماعی:

q

جمع بستن اسامی به صوررت سماعی:

 در زبان انگلیسی تعدادی اسم وجود دارد که با تغییراتی که در حروف با صدای آنها داده شده به جمع تبدیل شده اند، این گونه جمع را سماعی نامند. تعدادی از این اسامی به شرح زیر می باشد:

q

مردان  men  مرد man
زنان women  زن woman
موش ها mice موش mouse
غازها geese غاز goose
پاها feet  پا foot
شپش ها lice شپش louse
دندان ها teeth دندان tooth
موش های زمستان خواب dormice موش زمستان خواب dormouse

 

جمع پاره ای از اسامی، بی قاعده است.

 

بچه ها children بچه child
گاو های نر oxen گاو نر ox
گاوهای ماده cows/kine گاو ماده cow
برادران دینی brethren برادر brother

 

بعضی از اسامی موقع جمع بستن از نظر ظاهر تغییر نمی یابند به عبارتی همیشه به شکل مفرد به کار می روند.

مثال:

 

گوزن
deer گوسفند sheep
ماهی قزل آلا trout ماهی آزاد salmon
خوک swine اردک نوک دراز snipe
ماهی fish کرجی craft

 

اسم های زیر وقتی که با اعداد و یا صفات کمی به کار رفته باشند s جمع نمی گیرند.

 

قراصه (12 دوجین) gross دو جین dozen   جفت brace
صد hundred هزار   thousand بیست score

مثال:

 

دو دوجین دستمال خریدم. I bought two dozen handkerchiefs.
او در هفتاد سالگی مرد.

He died at the age of three score and ten.

آن پنج هزار دلار برایش تمام شد. It cost him five thousand dollars.
چهار جفت کبک شکار کرد. (با تیر زد.) He shot four brace of partridges.

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع اسم

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: