اسم جمع: Collective Noun:i

q

اسم جمع:

اسم جمع اسمی است که در صورت مفرد ولی در معنی جمع باشد یا به عبارت دیگر نماینده تعدادی از افراد همجنس و مشابه خود باشد.

 

q

مثال:

جمعیت crowd ارتش army مردم people
گله flock گروه group تیم team
اخبار – خبر news تیپ brigade قبیله tribe

اسامی جمع همیشه با فعل مفرد به کار می روند.

مثال:

جمعیت زیادی منتظر رییس جمهور بودند. A large crowd was waiting for the president.

کلمۀ people (مردم) همیشه با فعل جمع به کار می رود.

مثال:

افراد زیادی آنجا منتظر قطار هستند. Many people are there waiting for the train.

 

برای مطالعۀ انواع اسم، می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

اسم ذات: Concrete Noun:
اسم معنی: Abstract Noun:
اسم خاص: Proper Noun:
اسم عام: Common Noun:
اسم جمع: Collective Noun:
اسم جنس: Material Noun:
اسم قابل شمارش: :Countable Noun
اسم غیر قابل شمارش: Uncountable Noun:

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع اسم

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: