اسم جنس: Material Noun:i

q

 اسم جنس:

اسم جنس اسمی است که نوع و جنس و مادۀ شیء را معین کند.

مثال:

آهن iron چوب wood طلا gold
نقره silver مس cooper روی zinc
پشم wool ابریشم silk پنبه cotton

 

برای مطالعۀ انواع اسم، می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

اسم ذات: Concrete Noun:
اسم معنی: Abstract Noun:
اسم خاص: Proper Noun:
اسم عام: Common Noun:
اسم جمع: Collective Noun:
اسم جنس: Material Noun:
اسم قابل شمارش: :Countable Noun
اسم غیر قابل شمارش: Uncountable Noun:

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع اسم

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: