اسم خاص: Proper Noun:i

 q

اسم خاص:

اسم خاص واژه ای است که بر شیء، شخص یا مکان خاص و معینی دلالت کند.

مثال:

جرج George اسم ساعتی در انگلستان Big Ben تهران Tehran
لندن London ایران Iran اسم کشتی Queen Mary
ایتالیا Italy پیتر Peter مریم مقدّس Saint Mary

 

برای مطالعۀ انواع اسم، می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

اسم ذات: Concrete Noun:
اسم معنی: Abstract Noun:
اسم خاص: Proper Noun:
اسم عام: Common Noun:
اسم جمع: Collective Noun:
اسم جنس: Material Noun:
اسم قابل شمارش: :Countable Noun
اسم غیر قابل شمارش: Uncountable Noun:

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع اسم

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: