اسم ذات

اسم ذات: Concrete Noun:i

q

 اسم ذات:

اسم ذات، اسمی است که قابل رویت بوده و به خودی خود موجود باشد.

مثال:

 

دوچرخه bicycle صندلی chair فرش carpet
تلویزیون television خانه house رادیو radio
ماهی fish پنجره window فرهنگ لغت dictionary

 

برای مطالعۀ انواع اسم،  می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

اسم ذات: Concrete Noun:
اسم معنی: Abstract Noun:
اسم خاص: Proper Noun:
اسم عام: Common Noun:
اسم جمع: Collective Noun:
اسم جنس: Material Noun:
اسم قابل شمارش: :Countable Noun
اسم غیر قابل شمارش: Uncountable Noun:

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع اسم

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: