اسم عام: Common Noun:i

q

 اسم عام:

اسم عام اسمی است که تمام افراد همجنس و همنوع را در بر گیرد.

مثال:

دهکده village  دختر girl درخت tree
شیر  lion  مداد pencil سینما cinema
فرش carpet دستکش gloves عینک glasses

 

برای مطالعۀ انواع اسم، می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

اسم ذات: Concrete Noun:
اسم معنی: Abstract Noun:
اسم خاص: Proper Noun:
اسم عام: Common Noun:
اسم جمع: Collective Noun:
اسم جنس: Material Noun:
اسم قابل شمارش: :Countable Noun
اسم غیر قابل شمارش: Uncountable Noun:

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع اسم

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: