اسم غیر قابل شمارش

اسم غیر قابل شمارش: Uncountable Noun:i

q

اسم غیر قابل شمارش:

اسم غیر قابل شمارش اسمی است که به خودی خود قابل شمارش نبوده و همیشه به شکل مفرد می باشد. با فعل مفرد به کار رفته و حرف تعریف نا معین a یا an در ابتداء آن قرار نمی گیرد.

مثال:

نمک salt آب water نان bread