چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟

q

 چگونه اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود؟

برای بیان یک واحد از اسمی که غیر قابل شمارش است باید واحد آن را که یک اسم قابل شمارش می باشد را در ابتداء آن بنویسیم.

مثال:

یک بطری شیر a bottle of milk یک نان (یک قرص نان) a loaf of bread
یک فنجان قهوه a cup of coffee یک لیوان آب a glass of water
یک بسته شکلات a bar of chocolate یک قالب صابون a bar of soap

بنابر این کلمات (bar, cup, glass, bottle, loaf) در اینجا قابل شمارش بوده و می توان از آنها برای قابل شمارش کردن اسامی غیر قابل شمارش استفاده کرد.

مثال:

تعدادی بطری شیر some bottles of milk سه فنجان چای three cups of tea

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع اسم

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: