زمان آینده استمراری: Future Continuous Tense:i

 q

زمان آینده استمراری:

q

طرز تشکیل: Formation:i

شکل مثبت: Affirmative Form:i

فاعل + shall/will + be + فعل + ing

q

زمان آینده استمراری به کمک افعال کمکی shall و will و فعل to be  و زمان فعل اصلی که ing  به آخر آن اضافه شده است تشکیل می گردد.

مثال:

to work   کار کردن

جمع

مفرد

مشغول کار کردن خواهیم بود.

We shall be working.

مشغول کار کردن خواهم بود.

I shall be working.

مشغول کار کردن خواهید بود.

You will be working.

مشغول کار کردن خواهی بود.

.You will be working

   

مشغول کار کردن خواهد بود .(مذکر)

He will be working.

مشغول کار کردن خواهند بود.

They will be working.

مشغول کار کردن خواهد بود .(مؤنث)

She will be working.

   

مشغول کار کردن خواهد بود. (غیر انسان)

It will be working.

 

شکل سؤالی:

 Question Form:

شکل سؤالی:

برای سؤالی نمودن این زمان کافیست جای shall و will را با فاعل جمله عوض نماییم.

مثال:

من مشغول کار کردن خواهم بود. (مثبت)

I shall be working.

او مشغول کار کردن خواهم بود. (مثبت)

He will be working.

آیا من مشغول کار کردن خواهم بود؟ (سؤالی)

Shall I be working?

آیا او مشغول کار کردن خواهد بود؟ (سؤالی)

Will he be working?

 q

شکل منفی:

 Negative Form:

شکل منفی:

برای منفی نمودن این زمان می بایست بعد از افعال کمکی will  و shall از کلمۀ not استفاده نماییم.

مثال:

مشغول کار کردن خواهم بود. (مثبت)

I shall be working.

مشغول کار کردن خواهد بود. (مثبت)

He will be working.

مشغول کار کردن نخواهم بود. (منفی)

I shan’t be working.

مشغول کار کردن نخواهد بود. (منفی)

He won’t be working.

 

موارد کاربرد زمان آینده استمراری:

 Usage:

q

موارد کاربرد زمان آینده استمراری:

کاری که در آینده ادامه دارد و کار دیگری بر آن واقع می شود.

مثال:

وقتی شما بیایید مشغول گوش دادن به رادیو خواهم بود.

When you come, I will be listening to the radio.

 کاری که در زمان معینی در آینده، مدتی ادامه داشته باشد.

مثال:

فردا ساعت 2 بعد از ظهرمشغول بازی فوتبال خواهیم بود.

At 2:00 tomorrow afternoon we shall be playing football.

 کارهایی که همزمان با هم در آینده ادامه داشته باشند.

مثال:

وقتی آنها در باغ مشغول کار هستند، ما مشغول انجام تکالیف درسی خود خواهیم بود.

while they will be working in the garden, we will be doing our homework.

 کاری که در طول زمان خاصی در آینده، مدتی ادامه داشته باشد.

مثال:

تمام طول ماه آینده مشغول آماده کردن درسهایش خواهد بود.

He will be preparing his lessons all next month.

till – until

در جملات آیندۀ استمراری تا به till و یا until ترجمه می شود. بهتر است بعد از until،  قید زمان و بعد از till، جمله به کار رود.

مثال:

من تا ساعت هشت مطالعه خواهم کرد.

I shall be studying until 8:00 o’clock.

من تا وقتی که شما بیایید مطالعه خواهم کرد.

I shall be studying till you come.

نکته: باید توجه داشت زمان جمله ایکه بعد از till به کار می رود، حال ساده می باشد.

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشتۀ ساده

زمان آیندۀ ساده

زمان گذشتۀ ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشتۀ استمراری

زمان آیندۀ استمراری

زمان گذشتۀ استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشتۀ کامل

زمان آیندۀ کامل

زمان گذشتۀ کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشتۀ کامل استمراری

زمان آیندۀ کامل استمراری

زمان گذشتۀ کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: