زمان آینده در گذشته استمراری: Future in the Past Continuous Tense:i

q

 زمان آینده در گذشته استمراری:

q

طرز تشکیل: Formation:i

شکل مثبت : Affirmative Form:i

فاعل + should/would + be + فعل +ing

q

to practice   تمرین کردن

جمع

مفرد

مشغول تمرین کردن خواهیم بود.

We should be practicing.

مشغول تمرین کردن خواهم بود.

I should be practicing.

مشغول تمرین کردن خواهید بود.

You would be practicing.

مشغول تمرین کردن خواهی بود.

You would be practicing.

   

مشغول تمرین کردن خواهد بود. (مذکر)

He would be practicing.

مشغول تمرین کردن خواهند بو.د

They would be practicing.

مشغول تمرین کردن خواهد بود. (مؤنث)

She would be practicing.

   

مشغول تمرین کردن خواهد بود. (غیر انسان)

It would be practicing.

 q

شکل سوالی و منفی:

 Question & Negative Form:

q

شکل سوالی و منفی:

 

مشغول تماشا کردن خواهد بود. (جملۀ مثبت)

She would be watching.

آیا مشغول تماشا کردن خواهد بود؟ (جملۀ سؤالی)

Should we be watching?

مشغول تماشا کردن نخواهد بود. (جملۀ منفی)

She would not (wouldn’t) be watching.

q

موارد کاربرد زمان آینده در گذشته استمراری:

 Usage of Future in the Past Continuous Tense:

موارد کاربرد زمان آینده در گذشته استمراری:

q

مثال:

او گفت که طی هفتۀ آینده مشغول گذراندن امتحاناتش خواهد بود.

He said that he would be taking exams during the following week.

اگر با هواپیما بروید خود را به خطر انداخته اید.

If you flew by plane, you would be taking a risk.

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشته ساده

زمان آینده ساده

زمان گذشته ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشته استمراری

زمان آینده استمراری

زمان گذشته استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشته کامل

زمان آینده کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: