زمان آینده در گذشته ساده: Simple Future in the Past Tense:i

q

زمان آینده در گذشته ساده:

q

طرز تشکیل: Formation:i

شکل مثبت: Affirmative Form:i

شکل سادۀ فعل + should/would + فاعل

q

 در اول شخص مفرد و جمع از فعل کمکی should و در بقیۀ اشخاص از فعل کمکی would استفاده می شود.

مثال:

to study   مطالعه کردن

جمع

مفرد

مطالعه خواهیم کرد.

We should study.

مطالعه خواهم کرد.

I should study.

مطالعه خواهید کرد.

You would study.

مطالعه خواهی کرد.

You would study.

   

مطالعه خواهد کرد. (مذکر)

He would study.

مطالعه خواهند کرد.

They would study.

مطالعه خواهد کرد. (مؤنث)

She would study.

   

مطالعه خواهد کرد. (غیر انسان)

It would study.

 q

شکل سوالی و منفی:

 Question & Negative Form:

q

شکل سوالی و منفی:

مثال:

(جمله مثبت)

He would study.

(جمله سوالی)

Would he study?

(جمله منفی)

He would not (wouldn’t) study.

 q

موارد کاربرد زمان آینده در گذشته : Usage of Simple Future in the Past Tense:

q

موارد کاربرد زمان آینده در گذشته :

بطور کلی موارد استفاده آینده در گذشته در جملات نقل قول غیر مستقیم و تطابق زمان هاست. موارد کاربرد این زمان به شرح زیر می باشد.

 برای بیان کارهایی که در زمان گذشته، فعل آن مربوط به آینده می شود ولی اکنون که در بارۀ آن دوباره صحبت می شود، زمان آن سپری شده است.

تصور می کردم که در امتحانات موفق خواهم شد.

I thought that I should succeed in my exams.

فعل thought در زمان گذشته صورت گرفته و فعل succeed نسبت به آن به صورت آینده بیان گردیده است. به عبارت دیگر ، مطابقت زمانی باعث شده است که به جای shall از should استفاده شود.

نکته: غالباً فعل زمان گذشته به زمان آینده در گذشته همراه است.

 در جملات شرطی اگر قسمت شرط گذشته ساده باشد، جواب جمله شرط به صورت آینده در گذشته است.

مثال:

اگر پولی داشتم این کتاب را می خریدم.

If I had some money, I should buy this book.

 در جملات نقل قول غیر مستقیم کاربرد دارد؛ به این معنی که وقتی فعل ناقل به زمان گذشته باشد، فعل آینده ، به صورت آینده در گذشته بیان می شود.

مثال:

(جملۀ مستقیم)

He said, “I shall see him tomorrow.

(جملۀ غیر مستقیم)

He said that he would see him the next day.

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشته ساده

زمان آینده ساده

زمان گذشته ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشته استمراری

زمان آینده استمراری

زمان گذشته استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشته کامل

زمان آینده کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: