زمان آینده در گذشته کامل استمراری: Future in the Past Perfect Continuous Tense:i

q

 زمان آینده در گذشته کامل استمراری:

q

طرز تشکیل: Formation:i

شکل مثبت: Affirmative form:i

فاعل+ should/would + have + been + فعل + ing

q

برای ساختن زمان آینده در گذشتۀ کامل استمراری ابتدا از فعل کمکی should  یا would استفاده کرده، سپس فرم حال کامل استمراری را بعد از آن قرار می دهیم.

 

مثال:

to write   نوشتن

جمع

مفرد

می نوشته ایم.

We should have been writing.

می نوشته ام.

I should have been writing.

می نوشته اید.

You would have been writing.

می نوشته ای.

You would have been writing.

   

می نوشته است. (مذکر)

He would have been writing.

می نوشته اند.

They would have been writing.

می نوشته است. (مؤنث)

She would have been writing.

   

می نوشته است. (غیر انسان)

It would have been writing.

 q

شکل سوالی و منفی:

 Question & Negative Form:

q

شکل سوالی و منفی:

q

می نوشته اید. (جمله مثبت)
 You would have been writing.
آیا می نوشته اید؟ (جمله سؤالی) Would you have been writing?
نمی نوشته اید. (جمله منفی) I should not (shouldn’t) have been writing.

 q

موارد کاربرد زمان آینده در گذشته کامل استمراری:

 Usage of Future in the Past Perfect Continuous Tense:

q

موارد کاربرد زمان آینده در گذشته کامل استمراری:

زمان آینده در گذشته کامل استمراری در مواردی مانند آینده در گذشته کامل به کار می رود با این تفاوت که از این زمان برای نشان دادن ادامه عمل و استمرار فعل مورد نظر استفاده می شود.

مثال:

اگر او اینقدر زود نیامده بود من تا به حال رفته بودم.

If he had not arrived so early, I should have been leaving by now.

او گفت تا ساعت چهار در حال سخنرانی در جلسه خواهد بود.

She said that she would have been speaking in the conference by 4:00.

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشته ساده

زمان آینده ساده

زمان گذشته ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشته استمراری

زمان آینده استمراری

زمان گذشت استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشته کامل

زمان آینده کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: