زمان آینده در گذشته کامل: Future in the past Perfect Tense:i

q

زمان آینده در گذشته کامل:

 q

طرز تشکیل: Formation:i

شکل مثبت: Affirmative Form:i

فاعل + should/would + have + اسم مفعول

q

to do  انجام دادن

جمع

مفرد

انجام داده ایم.

We should have done.

انجام داده ام.

I should have done.

انجام داده اید.

You would have done.

انجام داده ای.

You would have done.

   

انجام داده است. (مذکر)

He would have done.

انجام داده اند.

They would have done.

انجام داده است. (مؤنث)

She would have done.

   

انجام داده است. (غیر انسان)

It would have done.

 q

شکل سوالی و منفی:

 Question & Negative Form:

شکل سوالی و منفی:

q

انجام داده ای. (جملۀ مثبت)

You would have done.

آیا انجام داده ای؟ (جملۀ سؤالی)

Would you have done?

انجام نداده ای. (جملۀ منفی)

We should not (shouldn’t) have done.

q

موارد کاربرد زمان آینده در گذشته کامل:

 Usage of Future in the past Perfect Tense:

q

موارد کاربرد زمان آینده در گذشته کامل:

 در جملات شرطی فرض گذشته جواب شرط به صورت آینده در گذشته کامل است.

مثال:

اگر اینجا آمده بود مسأله را حل می کردیم.

If he had come here, we should have solved the problem.

 در نقل قول غیر مستقیم به کار برده می شود.

مثال:

گفت که کارش را تا هفتۀ بعد تمام کرده است.

He said that he would have finished his work by the following week.

 برای بیان کاری که قبل از لحظۀ معینی که نسبت به زمان گذشته آینده محسوب می شود، تمام و کامل شده باشد.

مثال:

او تصور می کرد که نوشتن مقاله را تا ساعت 9 شب بعد تمام خواهد کرد.

He thought that he would have finished writing of the article by 9:00 the following night.

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشته ساده

زمان آینده ساده

زمان گذشته ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشته استمراری

زمان آینده استمراری

زمان گذشته استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشته کامل

زمان آینده کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: