زمان آینده کامل استمراری: Future Perfect Continuous Tense:i

q

زمان آینده کامل استمراری:

q

 طرز تشکیل: Formation:i

 شکل مثبت : Affirmative Form:i

فاعل+ shall/will + have + been + فعل + ing

q

برای ساختن زمان آینده کامل استمراری ابتدا از فعل کمکی will have یا shall have با اسم مفعول فعل بودن been استفاده کرده و سپس فعل اصلی را با ing بعد از آن قرار می دهیم.

مثال:

to wait  منتظر بودن

جمع

مفرد

در حال انتظار بوده ایم.

We shall have been waiting.

در حال انتظار بوده ام.

I shall have been waiting.

در حال انتظار بوده اید.

You will have been waiting.

در حال انتظار بوده ای.

You will have been waiting.

   

در حال انتظار بوده است. (مذکر)

He will have been waiting.

در حال انتظار بوده اند.

They will have been waiting.

در حال انتظار بوده است.(مؤنث)

She will have been waiting.

   

در حال انتظار بوده است. (غیر انسان)

It will have been waiting.

 q

شکل سؤالی و منفی:

 Question & Negative Form:

q

شکل سؤالی و منفی:

در حال انتظار بوده اند. (جملۀ مثبت)

They will have been waiting.

آیا در حال انتظار بوده اند؟ (جملۀ سؤالی)

Will they have been waiting?

در حال انتظار نبوده اند. (جملۀ منفی)

They will not have been waiting.

 q

موارد کاربرد زمان آینده کامل استمراری:

 Usage of Future Perfect Continuous Tense:

موارد کاربرد زمان آینده کامل استمراری:

کاربرد این زمان برای عملی است که تا زمان معینی در آینده انجام گرفته و کامل شده و یا قبل از کاری در آینده تمام شده باشد. ضمناً مدتی نیز ادامه خواهد داشت.

مثال:

تا ماه آینده بیست سال است که در تهران زندگی می کنم. (تا ماه آینده مدت بیست سال، تمام شده، در ضمن تا آن زمان نیز عمل ادامه داشته است.)

I shall have been living in Tehran for twenty years by next month.

نکته: این زمان در زبان فارسی وجود ندارد و معادل ترجمۀ آن در فارسی حال کامل و کلمۀ (در حال یا مشغول) منظور می شود.

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشتۀ ساده

زمان آیندۀ ساده

زمان گذشتۀ ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشتۀ استمراری

زمان آیندۀ استمراری

زمان گذشتۀ استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشتۀ کامل

زمان آیندۀ کامل

زمان گذشتۀ کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشتۀ کامل استمراری

زمان آیندۀ کامل استمراری

زمان گذشتۀ کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: