زمان آینده کامل: Future Perfect Tense:i

q

زمان آینده کامل:

q

طرز تشکیل: Formation:i

شکل مثبت: Affirmative Form:i

   فاعل + shall/will + have + اسم مفعول

زمان آینده کامل از ترکیب زمان آینده و حال کامل تشکیل می شود.

to write   نوشتن

جمع

مفرد

نوشته ایم. (خواهیم نوشت.)

We shall have written.

نوشته ام. (خواهم نوشت.)

I shall have written.

نوشته اید. (خواهید نوشت.)

You will have written.

نوشته ای.(خواهی نوشت.)

You will have written.

   

نوشته است. (خواهد نوشت.) مذکر

He will have written.

نوشته اند. (خواهند نوشت.)

They will have written.

نوشته است. (خواهد نوشت.) مؤنث

She will have written.

   

نوشته است. (خواهد نوشت.) غیر انسان

It will have written.

 q

شکل سؤالی ومنفی:

 Question & Negative Form:

شکل سؤالی ومنفی:

 

او نوشته است. (مثبت)

She will have written.

آیا او نوشته است؟ (سؤالی)

Will she have written.

او ننوشته است. (منفی)

She will not (won’t) have written.

 q

موارد کاربرد زمان آینده کامل:

 Usage of Future Perfect Tense:

q

موارد کاربرد زمان آینده کامل:

 برای بیان کاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است.

مثال:

وقتی برگردی کارم را انجام داده ام.

When you return, I shall have done my work.

 برای بیان کاری که تا زمان معینی در آینده انجام گرفته و تمام شده است. در این مورد معمولاً حرف اضافۀ زمانی by (تا آن وقت) را قبل از قید زمان آینده به کار می برند.

هواپیما تا ساعت 9 فردا شب پرواز کرده است. (کار تا آن زمان تمام و کامل شده است.)

The plane will have flown by 9:00 tomorrow nigh.

نکته: این زمان در زبان فارسی وجود ندارد و زمان حال کامل و یا گاهی آیندۀ ساده معادل ترجمۀ فارسی آن منظور می شود.

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشتۀ ساده

زمان آیندۀ ساده

زمان گذشتۀ ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشتۀ استمراری

زمان آیندۀ استمراری

زمان گذشتۀ استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشتۀ کامل

زمان آیندۀ کامل

زمان گذشتۀ کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشتۀ کامل استمراری

زمان آیندۀ کامل استمراری

زمان گذشتۀ کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: