زمان حال ساده: Simple Present Tense:i

q

 زمان حال ساده:

طرز تشکیل:  :Formation

شکل مثبت:  :Affirmative Form

(مصدر بدون to ) + فاعل

برای ساختن زمان حال ساده در انگلیسی to مصدر را حذف می کنیم و فعل را برای فاعل های مختلف صرف می نماییم.

مثال:

to work کار کردن   

جمع

مفرد

کار می کنیم.

We work.

کار می کنم.

I work.

کار می کنید.

You work.

کار می کنی.

You work.

   

کار می کند. (مذکر)

He works.

کار می کنند.

They work.

کار می کند. (مؤنث)

She works.

   

کار می کند. (غیر انسان)

It works.

 

نکته: باید توجه داشته باشیم که در زمان حال ساده اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد یعنی فاعل it، she، he یا نام مربوط به یک انسان، یک حیوان یا یک شئی باشد فعل آن جمله s می گیرد و اگر فعل به یکی از حروف z، x، o، ch،sh،s ختم شود es می گیرد. اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد و فعل به y ختم شود، چنانچه قبل از y حرف صدا داری مانند a، e، i، o، u نباشد، حرف y به ies تبدیل می شود ولی اگر قبل از y حرف صدا داری وجود داشته باشد آن فعل فقط  s می گیرد.

مثال:

او بازی می کند. She plays.
مری تلاش می کند. Mary tries.

 

فعل سوم شخص مفرد در زمان حال ساده  s و یا es می گیرد و آن هم فقط در جملات مثبت، در صورتیکه جمله منفی و یا سؤالی باشد هرگز از s یا es استفاده نمی گردد.

 

مثال:

او به زیبایی پینگ پنگ بازی می کند. He plays ping pong beautifully.
او به زیبایی پینگ پنگ بازی نمی کند. He doesn’t play ping pong beautifully.
آیا او به زیبایی پینگ پنگ بازی می کند؟ Does he play ping pong beautifully?

 

فعل have بعد از سوم شخص مفرد تبدیل به has می شود و فعل be (بودن) در زمان حال ساده بعد از  تبدیل به am و بعد از سوم شخص مفردتبدیل به is و بعد از we، you ، they تبدیل به are می شود.

افعال کمکی  ought to، dare، need، shall، should، may، might، will، would، can، could، must، have to، حرف s   نمی گیرند و فعل بعد از آنها نیز s نمی گیرد.

 

مثال:

او ممکن است دیر به میهمانی بیید.
He may come late to the party.
 او میتواند خیلی خوب شنا کند.
She can swim very well.
مری به میهمانی فردا  شب خواهد آمد.
Mary will come to the party tomorrow night.

 

شکل سوالی و منفی: Question & Negative Form:

برای سؤالی کردن جملات زمان  حال ساده دو فعل کمکی do و does را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم . بدین ترتیب که از does برای سوم شخص مفرد و برای سایر ضمایر از do استفاده می شود.


برای منفی کردن زمان حال ساده از دو فعل کمکی do و does با کمک کلمۀ not استفاده می گردد بدین ترتیب که از does برای سوم شخص مفرد و برای سایر ضمایر از do استفاده می گردد.

مثال:

من می خوانم. (شکل مثبت) I read.
من نمی خوانم. (شکل منفی) I don’t read.
 آیا من می خوانم؟ (شکل سؤالی) Do I read?

 

نکته:“s” سوم شخص در حالت سؤالی و منفی حذف می گردد.

مثال:

او می آید. (مثبت) He comes.
آیا او می آید؟ (سؤالی) Does he come?
نه، او نمی آید. (منفی) No, he doesn’t come.


موارد کاربرد زمان حال ساده: Usage:

زمان حال ساده برای بیان اعمالی که همیشه تکرار می شوند و به صورت عادت در آمده باشند به کار می رود.

مثال:

من هر روز به مدرسه می روم. I go to school everyday.
او هر روز زود از خواب بیدار می شود. She gets up early every morning.

برای بیان حقیقتی که عمومیت داشته باشد.

مثال:

زمین به دور خورشید می گردد. The earth goes round the sun.
در بهار برف آب می شود. Snow melts in spring.

 

برای بیان انجام عملی که در آیندۀ نزدیک صورت گیرد مشروط بر آن که قید زمان آینده حتماً در جمله ذکر گردد.

مثال:

او فردا به اینجا می آید. He comes here tomorrow.
من امشب با او صحبت می کنم. I talk to him tonight.

 

نویسندگان مطبوعات برای مهم و با ارزش جلوه دادن موضوعات، عناوین روزنامه ها را به زمان حال ساده بیان می کنند.

مثال:

ارتش ایتالیا عقب نشینی می کند. (عقب نشینی کرد.)

Italian Army withdraws.

qنکته: اگر یکی از قیدهای تکرار مانند often، usually، generally، sometimes، never، seldom، rarely، always، frequently در جمله وجود داشته باشد فعل آن جمله معمو لاً حال ساده است.

محل قرار گرفتن قیدهای تکرار د ر جملات انگلیسی بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی می باشد.

مثال:

او اغلب تنها به اینجا می آید. He often comes here alone.
او معمولاً دیر نمی آید. She doesn’t usually come late.
او همیشه در کلاس انگلیسی صحبت می کند. He always speaks English in the classroom.
آیا او همیشه در کلاس انگلیسی صحبت می کند؟ Does he always speak English in the classroom?


با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشته ساده

زمان آینده ساده

زمان گذشته ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشته استمراری

زمان آینده استمراری

زمان گذشته استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشته کامل

زمان آینده کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: