زمان حال کامل استمراری (ماضی نقلی استمراری)

زمان حال کامل استمراری (ماضی نقلی استمراری): Present Perfect Continuous Tense:i

q

زمان حال کامل استمراری (ماضی نقلی استمراری):

q

طرز تشکیل:  :Formation

شکل مثبت:  :Affirmative Form

فاعل + have/has + been + فعل + ing

q

برای تشکیل زمان حال کامل استمراری ابتدا زمان حال فعل to have را صرف می کنیم، سپس اسم مفعول فعل to be را که been می باشد بعد از آن قرار می دهیم و به آخر زمان حال فعل اصلی ing می افزاییم.

مثال:

او دو ساعت است که مشغول صحبت کردن است.

She has been talking for two hours.

 

 صحبت کردن to talk

جمع

مفرد

مشغول صحبت کردن هستیم.

We have been talking.

مشغول صحبت کردن هستم.

I have been talking.

مشغول صحبت کردن هستید.

You have been talking.

مشغول صحبت کردن هستی.

You have been talking.

   

مشغول صحبت کردن است. (مذکر)

He has been talking.

مشغول صحبت کردن هستند.

They have been talking.

مشغول صحبت کردن است. (مؤنث)

She has been talking.

   

مشغول صحبت کردن است. (غیر انسان)

It has been talking.

 

موارد کاربرد زمان حال کامل استمراری:  Usage:

 برای بیان عملی که در گذشته ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد.

مثال:

او سه ساعت است که در خیابان مشغول قدم زدن است. He has been walking in the street for three hours.
نزدیک نیم ساعت است که مشغول خوردن است. He has been eating for about half an hour.

 برای بیان عملی که در گذشتۀ نزدیک انجام گرفته ولی زمان آن ذکر نشده باشد.

مثال:

او راجع به آن موضوع صحبت می کرده است.

He has been speaking about the matter.

 

شکل سوالی و منفی:

 Question & Negative Form:

برای سؤالی و منفی کردن این زمان مانند زمان حال کامل تغییرات بر روی فعل to have صورت می گیرد.

مثال:

او نیم ساعت است که مشغول شنا کردن است.(مثبت) He has been swimming for half an hour.
آیا او نیم ساعت است که مشغول شنا کردن است؟ (سؤالی) Has he been swimming for half an hour.
او نیم ساعت نیست که مشغول شنا کردن است. (منفی) He has not been swimming for half an hour.

 

خواندن گرامر به صورت مرسوم بر حافظه ی خودآگاه شما تاثیر میگذارد. اما برای داشتن یک مکالمه ی خوب، بایستی گرامر در حافظه ی ناخودآگاه شما نیز ثبت شده باشد. برای همین پیشنهاد میکنم که تکنیک سایه، و استراتژی های تقویت مکالمه را روی مطالب صوتی، علی الخصوص داستان های انگلیسی پیاده سازی نمایید تا گرامر را ناخودآگاه نیز یاد بگیرید.

برای این کار، یکی از بهترین منابع موجود اپلیکیشن اندروید زبانشناس است که امکانات مناسبی در این زمینه دارد.

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشته ساده

زمان آینده ساده

زمان گذشته ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشته استمراری

زمان آینده استمراری

زمان گذشته استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشته کامل

زمان آینده کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: