زمان حال کامل (ماضی نقلی): :Present Perfect Tense

 q

زمان حال کامل (ماضی نقلی):
q

Formation:    :طرز تشکیل

Affirmative Form:  :شکل مثبت

فاعل + have/has + اسم مفعول

q

برای تشکیل این زمان ابتدا زمان حال فعل کمکی to have را صرف می کنیم و سپس اسم مفعول فعل مورد نظر را به آن می افزاییم.

مثال:

 to see   دیدن

جمع

مفرد

دیده ایم.

We have seen.

دیده ام.

I have seen.

دیده اید.

You have seen.

دیده ای.

You have seen.

   

دیده است. (مذکر)

He has seen.

دیده اند.

They have seen.

دیده است. (مؤنث)

She has seen.

   

دیده است. (غیر انسان)

It has seen.

 

موارد کاربرد زمان حال کامل (ماضی نقلی):

 Usage:

 برای بیان عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است.در این مورد معمولاً یکی از حروف اضافۀ since یا for به کار میرود.

مثال:

دو روز است که او را ندیده ام. I have not seen him for two days.
از سال 1385 دوستم به انگلستان رفته است. My friend has gone to England since 1385.

 

کاربرد since و for

 since:

حرف اضافۀ since آغاز و شروع زمان را از گذشته تا به حال نشان می دهد و معادل آن در فارسی ازیا از زمانی که است. این حرف اضافه صرفاً در زمان حال کامل به کار می رود.

مثال:

از ماه آوریل او را می شناسیم.

We have known him since April.

 for:

حرف اضافه for همواره  طول مدت و ادامۀ زمان را نشان می دهد.

مثال:

مدت بیست و پنج سال است اینجا زندگی می کنم.

I have lived here for 25 years.

در این مورد زمان حال کامل، معمولاً با قیدهایی مانند never، ever، recently، lately، already و yet  نیز به کار برده می شود.

مثال:

هرگز به پاریس نرفته ام I have never been to Paris.
اخیراً در آمریکا زندگی می کند He has recently been in America.

نکته: to be to در زمان حال کامل به معنی رفتن و از جایی دیدن کردن و to be in نیز در این زمان به معنی اقامت کردن است.

شکل سوالی و منفی :

Question & Negative Form:

برای سوالی نمودن این زمان جای have یا has با فاعل جمله عوض می کنیم و برای منفی نمودن آن فعل have و یا has را منفی می نماییم.

مثال:

من کار کرده ام. (مثبت) I have worked.
آیا من کار کرده ام. (سؤالی) Have I worked.
من کار نکرده ام. (منفی) I have not worked.

برای بیان کاری که در گذشتۀ نامعلوم انجام گرفته است.

مثال:

قبلاً شما را دیده ام.

I have seen you before.

 برای بیان کاری که در گذشتۀ نزدیک انجام گرفته و بیانگر تأکید است. در این مورد معمولاً قید just  بین فعل کمکی have و has و اسم مفعول فعل مورد نظر قرار می گیرد.

مثال:

تازه از مدرسه رفته است. (چند لحظه قبل)

He has just left the school.

 برای بیان کاری که به کرات در گذشته تکرار شده است.

مثال:

به کرات این فیلم را دیده ایم.

We have seen this film many times.

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشته ساده

زمان آینده ساده

زمان گذشته ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشته استمراری

زمان آینده استمراری

زمان گذشته استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشته کامل

زمان آینده کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: