زمان گذشته استمراری: Past Continuous Tense:i

 q

زمان گذشته استمراری:
q

طرز تشکیل:  :Formation

شکل مثبت:  :Affirmative Form

فاعل + was/were + فعل + ing

برای ساختن زمان گذشته استمراری، زمان گذشته فعل to be را صرف می کنیم و به آخر زمان حال فعل اصلی مورد نظر ing اضافه می کنیم.

مثال:

to walk   قدم زدن

جمع

مفرد

مشغول قدم زدن بودیم.

We were walking.

مشغول قدم زدن بودم.

I was walking.

مشغول قدم زدن بودید.

You were walking.

مشغول قدم زدن بودی.

You were walking.

   

مشغول قدم زدن بود. (مذکر)

He was walking.

مشغول قدم زدن بودند.

They were walking.

مشغول قدم زدن بود. (مؤنث)

She was walking.

   

مشغول قدم زدن بود. (غیر انسان)

It was walking.

q

موارد کاربرد زمان گذشته استمراری:

 Usage:

 برای بیان عملی که در گذشته تکرار می شده است.

مثال:

او همیشه به من نصیحت می کرد که درس بخوانم. He was always advising me to study.
او تمام مدت دیروز را مشغول کار کردن بود. He was working all day long yesterday.

برای بیان عملی که در زمان گذشته هنگام وقوع عمل دیگر ادامه داشته است.

مثال:

وقتیکه در خیابان قدم می زدم، او را دیدم.

I saw him when I was walking in the street.

وقتیکه جنگ شروع شد آنها در انگلستان زندگی می کردند.

They were living in England when the war began.

q

شکل سوالی و منفی:

 Question & Negative Form:

برای سوالی نمودن این زمان جای was و were را با فاعل جمله عوض می کنیم و برای منفی نمودن آن بعد از was و were از کلمه not استفاده می کنیم.

او در حال نوشتن بود. (مثبت)

He was writing.

آیا او در حال نوشتن بود؟ (سؤالی)

Was he writing.

او در حال نوشتن نبود. (منفی)

He was not writing.

 

 با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشته ساده

زمان آینده ساده

زمان گذشته ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشته استمراری

زمان آینده استمراری

زمان گذشته استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشته کامل

زمان آینده کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: