زمان گذشته ساده : Simple Past Tense:i

q

 زمان گذشته ساده :

q

طرز تشکیل:   :Formation

شکل مثبت:  :Affirmative Form

زمان گذشته فعل + فاعلq

برای ساختن زمان گذشته ساده کافیست ed را به آخر فعل بیافزاییم و اگر فعل بی قاعده باشد می با یست گذشته آن را یاد بگیریم.

مثال:

گذشته حال گذشته حال
saw see worked work

 

 to work   کار کردن

جمع

مفرد

کار کردیم.

We worked.

کار کردم.

I worked.

کار کردید.

You worked.

کار کردی.

You worked.

   

کار کرد. (مذکر)

He worked.

کار کردند.

They worked.

کار کرد. (مؤنث)

She worked.

   

کار کرد. (غیر انسان)

.It worked

 to see   دیدن

جمع

مفرد

دیدیم.

We saw.

دیدم.

I saw.

دیدید.

You saw.

دیدی.

You saw.

   

دید. (مذکر)

He saw.

دیدند.

They saw.

دید. (مؤنث)

She saw.

   

دید. (غیر انسان)

It saw.

 

شکل سؤالی و منفی: Question & Negative Form:

برای سؤالی نمودن این زمان از گذشته فعل to do یعنی did استفاده می کنیم. بدینصورت که فعل کمکی did را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار داده و باید توجه داشت که زمان فعل اصلی همواره به شکل ساده  فعل simple form of the verb بر می گردد.

برای منفی نمودن این زمان از فعل کمکی did و کلمه not بعد از آن استفاده می گردد و زمان فعل اصلی هماننند حالت سوالی به شکل ساده فعل مورد استفاده قرار گیرد.

مثال:

او تمام ظرف ها را دیروز شست. (مثبت)

He washed all the dishes yesterday.

آیا او تمام ظرف ها را دیروز شست؟ (سؤالی)

Did he wash all the dishes yesterday.

او تمام ظرف ها را دیروز نشست. (منفی)

He didn’t wash all the dishes yesterday.

دیروز او را دیدم. (مثبت)

I saw him yesterday.

آیا دیروز او را دیدی؟ (سؤالی)

Did you see him yesterday.

دیروزاو را ندیدم. (منفی)

I didn’t see him yesterday.

 

موارد کاربرد زمان گذشته ساده:

Usage:

 برای بیان عملی که در وقت معینی در زمان گذشته انجام شده باشد.

مثال:

دو روز قبل او را دیدم.

I saw him two days ago.

شب گذشته به سینما رفتم.

I went to cinema last night.

او دو ماه قبل ازدواج کرد.

He married two months ago.

 برای بیان عملی که در گذشته تکرار شده باشد و بر عادت یا صفتی دلالت نماید.

مثال:

در عصر حجر بشر از سلاح هایی که از سنگ چخماق ساخته شده بود استفاده می کرد.

In the stone age man used weapons made of flint.

ago:

ago به معنی قبل یا پیش می باشد و در جملات گذشته ساده به کار می رود و همیشه بعد از قید زمان قرار می گیرد.

مثال:

دو ماه قبل او به اینجا آمد.

He came here two months ago.

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشته ساده

زمان آینده ساده

زمان گذشته ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشته استمراری

زمان آینده استمراری

زمان گذشته استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشتۀ کامل

زمان آینده کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: