زمان گذشته کامل استمراری (ماضی بعید استمراری): Past Perfect Continuous Tense:i

q

 زمان گذشته کامل استمراری (ماضی بعید استمراری):

q

طرز تشکیل: Formation:i

شکل مثبت: Affirmative Form:i

فاعل+ had + been + فعل + ing

q

برای ساختن زمان گذشته کامل استمراری ابتدا زمان گذشته فعل to have یعنی had را با اسم مفعول فعل to be یعنی been صرف می کنیم و سپس به آخر زمان حال فعل اصلی مورد نظر ing اضافه می کنیم.

مثال:

to work  کار کردن

جمع

مفرد

مشغول کار کردن بودیم.

We had been working.

مشغول کار کردن بودم.

I had been working.

مشغول کار کردن بودید.

You had been working.

مشغول کار کردن بودی.

You had been working.

   

مشغول کار کردن بود. (مذکر)

He had been working.

مشغول کار کردن بودند.

They had been working.

مشغول کار کردن بود. (مؤنث)

She had been working.

   

مشغول کار کردن بود. (غیر انسان)

It had been working.

 

موارد کاربرد زمان گذشته کامل استمراری:

 Usage:

برای بیان عملی که پیش از عمل دیگر در زمان گذشته ادامه داشته است.

مثال:

قبل از این که به لندن برود در این شرکت کار می کرد.

He had been working in this company before he went to London.

وقتی که او را دیدم مشغول روزنامه خواندن بود.

He had been reading a newspaper, when I saw him.

 

شکل سؤالی و منفی:

 Question & Negative Form:

برای سؤالی نمودن زمان های گذشته کامل و گذشته کامل استمراری جای had را با فاعل عوض می کنیم. و برای منفی نمودن آنها کلمۀ not را بلا فاصله بعد از had قرار می دهیم.

مثال:

او مشغول کار کردن بود. (مثبت)

He had been working.

آیا او مشغول کار کردن بود؟ (سؤالی)

Had he been working.

او مشغول کار کردن نبود. (منفی)

He had not been working.

 

 با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحۀ مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشته ساده

زمان آینده ساده

زمان گذشته ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشته استمراری

زمان آینده استمراری

زمان گذشته استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشته کامل

زمان آینده کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: