زمان گذشته کامل (ماضی بعید): Past Perfect Tense:i

q

 زمان گذشته کامل (ماضی بعید):

q

طرز تشکیل:  Formation:i

شکل مثبت:  Affirmative Form:i

فاعل + had + اسم مفعول

برای ساختن زمان گذشته کامل با صرف زمان گذشته فعل to have یعنی had و استفاده از اسم مفعول فعل اصلی مورد نظر ساخته می شود.

مثال:

 

to write   نوشتن
  جمع   مفرد
نوشته بودیم. We had written. نوشته بودم. I had written.
 نوشته بودید. You had written. نوشته بودی. You had written.
    نوشته بود. (مذکر) He had written.
نوشته بودند. They had written. نوشته بود. (مؤنث) She had written.
    نوشته بود. (غیر انسان) It had written.

 

to start   شروع کردن

جمع

مفرد

شروع کرده بودیم.

We had started.

شروع کرده بودم.

I had started.

شروع کرده بودید.

You had started.

شروع کرده بودی.

You had started.

   

شروع کرده بود. (مذکر)

He had started.

شروع کرده بودند.

They had started.

شروع کرده بود. (مؤنث)

She had started.

   

شروع کرده بود. (غیر انسان)

It had started.

 

شکل سوالی و منفی:

 Question & Negative Form:

 

او مطالعه کرده بود. (جمله مثبت)

He had studied.

آیا او مطالعه کرده بود؟ (جمله سؤالی)

Had he studied.

او مطالعه نکرده بود. (جمله منفی)

He had not (hadn’t) studied.

 

موارد کاربرد زمان گذشته کامل (ماضی بعید):

 Usage:

 برای بیان عملی که قبل از عمل دیگر در زمان گذشته صورت گرفته باشد.

مثال:

گل هایی را که قبلاً خریده بودم به او دادم.

I gave her the flowers which I had bought before.

کتابی را که به من داده بودی خواندم.

I read the book which you had given me.

 

 باید توجه داشت که عمل اول همیشه گذشته کامل و برای عمل دوم گذشته ساده به کار می رود.

مثال:

(عمل نخست)

you had given me.

(عمل دوم)

I read the book.

 

before به معنی قبل یا پیش در جمله گذشته کامل بعد از قید زمان قرار می گیرد.

مثال:

من دیروز او را دیدم، روز قبلش هم به منزل آنها رفته بودم.

I saw him yesterday. I had gone to his house the day before.

روز جمعه او اینجا بود، دو روز قبلش از او دعوت کرده بودم که بیاید.

He was here on Friday and I had invited her to come here two days before.

 

به ساختارهای زیر و مثال های مربوط به آنها توجه نمایید.

گذشتۀ ساده +

before +

گذشتۀ کامل

گذشتۀ کامل +

after +

گذشتۀ ساده

مثال:

قبل از اینکه اینجا بیایم، به تو تلفن کردم.

I had phoned you before I came here.

بعد از اینکه از خانه بیرون آمدم به خاطر آوردم که کتابم را جا گذاشته ام.

I remembered that I had left my book at home after I had left there.

 

 با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های زیر به صفحه مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشته ساده

زمان آینده ساده

زمان گذشته ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشته استمراری

زمان آینده استمراری

زمان گذشته استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشته کامل

زمان آینده کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: