ضمیر: Pronoun:i

q

 ضمیر:

ضمیر کلمه ای است که برای جلوگیری از تکرار بی مورد اسم به کار می رود و به عبارت دیگر جانشین اسم است.

مثال:

John saw a wolf in a jungle. The wolf began to jump on John, but John shot the wolf with his rifle at last.

اگر به جملۀ بالا توجه کنید اسامی John و wolf به کرات تکرار شده است. لذا برای جلوگیری از تکرار این

اسامی به جای آنها ضمیر قرار می دهند تا جمله حالت زیبا تری به خود بگیرد.

John saw a wolf in a jungle. It began to jump on him, but he shot it with his rifle at last

در جملۀ  بالا برای جلوگیری از تکرار دو اسم John و wolf ضمایر he (برای انسان) و it (برای غیر انسان) به کار رفته است.

انواع ضمیر:
Kinds of pronouns:

انواع ضمیر:

ضمیر در زبان انگلیسی به هفت گروه  تقسیم می شود:

برای مطالعۀ انواع ضمیر، می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

ضمایر شخصی: ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی:
Personal Pronouns :Subjective Pronouns and Objective Pronouns
ضمایر انعکاسی و تأکیدی:
Reflexive and Emphatic Pronouns
ضمایر ملکی و صفات ملکی:
Possessive Pronouns and Possessive Adjectives
ضمایر اشاره:
Demonstrative pronouns
ضمایر موصولی: Relative Pronouns
ضمایر استفهامی: Interrogative Pronouns
ضمایر مبهم یا نا معین:
Indefinite Pronouns

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع ضمیر

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: