ضمایر استفهامی
 

ضمایر استفهامی: Interrogative Pronouns:i

q

 ضمایر استفهامی:

ضمایر استفهامی از چگونگی و وضع مرجع خود پرسش می کنند و عبارتند از:

دارای حالت فاعلی who
دارای حالت مفعولی whom
دارای حالت فاعلی و مفعولی what
دارای حالت فاعلی و مفعولی which
دارای حات فاعلی و مفعولی whose

ضمایر استفهامی از چگونگی و وضع مرجع خود پرسش می کنند و عبارتند از:

مثال:

چه کسی مسابقه را برد؟ Who won the race?
چه کسی آن را به شما گفت؟ Who told you that?

 ضمیر whom حالت مفعولی دارد و برای پرسش در مورد انسان است. اغلب با حرف اضافه و گاهی بدون حرف اضافه است.

مثال:

کتاب را به چه کسی دادی؟ (حالت مفعولی با حرف اضافه) To whom did you give the book?
چه کسی را می خواستی دیشب ملاقات کنی؟ (حالت مفعولی بدون حرف اضافه) Whom did you want to meet last night?

 

 در انگلیسی گفتاری (محاوره ای) وقتی حرف اضافه در آخر جمله به کار رود، به جای whom از who استفاده می کنند.

مثال:

کتاب را به چه کسی دادی؟ (انگلیسی گفتاری/محاوره ای) Who did you give the book to?

 

 در انگلیسی نوشتاری (مکتوب) حرف اضافه قبل از whom قرار می گیرد.

مثال:

کتاب را به چه کسی دادی؟ (انگلیسی نوشتاری/مکتوب) To whom did you give the book?

 

 ضمیر what برای پرسش در بارۀ اشیاء و دارای حالت فاعلی و مفعولی است.

مثال:

دیروز چه چیزی اتفاق افتاد؟ (حالت فاعلی) What happened yesterday?
چه گفتی؟ (حالت مفعولی) What did you say?

ضمیر which ازجمله ضمایر استفهامی است که برای انتخاب یک یا چند فرد یا شیء از میان گروه معین به کار می رود. این ضمیر حالت فاعلی و مفعولی دارد.

مثال:

کدام بزرگتر است، سی یا سیزده؟ (حالت فاعلی) Which is larger, thirty or thirteen?
کدام را بیشتر دوست داری؟ (حالت مفعولی) Which do you like best?

 what و which از صفات استفهامی نیز محسوب می شوند. به این معنی که اگر بعد از این دو کلمه اسمی قرار گیرد، صفت استفهامی محسوب می گردند.

مثال:

کدام کتاب را می خواهی؟ (صفت استفهامی) Which book do you want?

 

ضمیر استفهامی whose:

ضمیر استفهامی whose (به معنی مال چه کسی) در موقع بیان مالکیت به کار می رود. این ضمیر حالت فاعلی و مفولی دارد.

مثال:

مال (اتومبیل) چه کسی را می راندی؟ (حالت فاعلی) Whose did you drive?
مال چه کسی است؟ (حالت مفعولی) Whose is it?

what for به معنی چرا، به چه دلیل به عنوان ضمیر استفهامی برای بیان علت به کار می رود.

مثال:

چرا نوزاد گریه می کند؟ (بیان علت) What is the baby crying for?

 هنگامی که what را برای تعجب و تحسین به کار برند، از ضمایر محسوب نشده بلکه صفت می باشد.

مثال:

چه غروب زیبایی! (صفت) What a beautiful sunset?

 

برای مطالعۀ انواع ضمیر، می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

ضمایر شخصی: ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی:
Personal Pronouns :Subjective Pronouns and Objective Pronouns:
ضمایر انعکاسی و تأکیدی:
Reflexive and Emphatic Pronouns:
ضمایر ملکی و صفات ملکی:
Possessive Pronouns and Possessive Adjectives:
ضمایر اشاره:
Demonstrative pronouns:
ضمایر موصولی: Relative Pronouns:
ضمایر استفهامی: Interrogative Pronouns:
ضمایر مبهم یا نا معین:
Indefinite Pronouns:

 

تست مبحث انواع ضمیر

تست مبحث انواع ضمیر

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: