ضمایر انعکاسی و تاکیدی: :Reflexive and Emphatic Pronouns

q

ضمایر انعکاسی و تاکیدی:

ضمایر انعکاسی و تاکیدی عبارتند از:

 

  جمع
  مفرد
خودمان ourselves خودم myself
خودتان yourself خودت herself
    خودش (مذکر) himself
خودشان themselves خودش (مؤنث) herself
    خودش (غیر انسان) itself

 

این ضمایر دارای دو حالت انعکاسی و تاکیدی هستند:

 

ضمایر انعکاسی:
Reflexive Pronouns:

 

ضمایر انعکاسی :

اگر فاعل و مفعول جمله هر دو یک شخص یا یک شیء باشند، به عبارت دیگر کار از فاعل به مفعول و از مفعول به فاعل برگردد (منعکس شود) در این حالت ضمایر را انعکاسی نامند.

 

او صورت خود را با تیغ برید. He cut himself with a blade.
او خودش را کشت. She killed herself.
من خودم را معرفی کردم. I introduced myself.
او برای خودش یک پیراهن خرید. She bought herself a dress.

 ضمیر انعکاسی گاهی به صورت متمم فاعل بکار می رود.

مثال:

 

امروز حالش سر جا نیست. She is not.herself today

 

ضمایر تاکیدی:
Emphatic Pronouns:

ضمایر تاکیدی:

ضمایر تاکیدی برای تاکید بر روی فاعل یا مفعول جمله به کار می روند.

تاکید بر روی فاعل:

 

خودم حادثه را دیروز دیدم. (ضمیر تاکیدی بعد از مفعول) I aw the accident yesterday.
من خودم مری را دوست دارم، اما مادرم او را دوست ندارد. (تاکید بر روی فاعل) I like Mary myself but my mother doesn’t like her.

 

تاکید بر روی مفعول:

 

خودم حادثه را دیروز دیدم. (ضمیر تاکیدی بعد از مفعول) I saw the accident itself yesterday.
خود مری را دوست دارم اما عقایدش را نه. (تاکید بر روی مفعول) I like Mary herself, but I don’t like her ideas.

 

اگر قبل از ضمایر انعکاسی و تاکیدی حرف اضافۀ by به کار رفته باشد، معنی خود و یا به تنهایی را می رساند و در این حالت وظیفۀ قیدی دارد.

 

او خود (به تنهایی) by himself من خودم (به تنهایی)     by myself

 

موقعی که فاعل ضمیر مبهم one باشد ضمیر انعکاسی و تاکیدی آن oneself بوده، به صورت مفرد به کار می رود و جمع ندارد.

مثال:

 

شخص می تواند خود را با تفنگ بکشد. One can kill oneself with a rifle.

ضمایر تاکیدی به هیچوجه فاعل یا مفعول جمله واقع نمی شوند.

 ضمیر تاکیدی می تواند بعد از فاعل یا در انتهای جمله به کار رود. (به شرطی که تولید ابهام نکند).

مثال:

 

 او خودش مقاله را در کلاس نوشت. (بعد از فاعل) He himself wrote the article in the class.
  او خودش مقاله را در کلاس نوشت. (در آخر جمله) He wrote the article in the class himself.

 

 

برای مطالعۀ انواع ضمیر، می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

ضمایر شخصی: ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی:
Personal Pronouns :Subjective Pronouns and Objective Pronouns:
ضمایر انعکاسی و تاکیدی:
Reflexive and Emphatic Pronouns:
ضمایر ملکی و صفات ملکی:
Possessive Pronouns and Possessive Adjectives:
ضمایر اشاره:
Demonstrative pronouns:
ضمایر موصولی: Relative Pronouns:
ضمایر استفهامی: Interrogative Pronouns:
ضمایر مبهم یا نا معین:
Indefinite Pronouns:

 

تست مبحث انواع ضمیر

تست مبحث انواع ضمیر

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: