ضمایر شخصی: Personal Pronouns:i

q

 ضمایر شخصی:

ضمایر شخصی به دو دستۀ فاعلی و مفعولی تقسیم می شوند:

ضمایر فاعلی:
Subjective Pronouns:

ضمایر فاعلی:

ضمایر فاعلی عبارتند از:

   جمع    مفرد  
ما (اول شخص جمع) we من (اول شخص مفرد) I
شما (دوم شخص جمع) you  تو (دوم شخص مفرد) you
     او (سوم شخص مفرد مذکر) he
ایشان، آنها (سوم شخص جمع) they او (سوم شخص مفرد مونث) she
     او (سوم شخص مفرد غیر انسان) it

این ضمایر همواره حالت فاعلی دارند و فاعل جمله هستند.

موارد استعمال دقیق ضمایرفاعلی:

 از ضمایر فاعلی می توان در جایگاه فاعل جمله استفاده کرد.

مثال:

او کیک پخت. She baked a cake.

 از ضمیر فاعلی  it برای دلالت بر زمان، مسافت و آب و هوا نیز استفاده می گردد.

مثال:

روز شنبه است. It is Saturday.
از فرودگاه تا هتل 5 کیلومتر مسافت است. It is five kilometers from airport to the hotel.
برف می بارد. It is snowing.
هوا ابری است. It is cloudy.

نکتۀ قابل توجه درمورد ضمیر فاعلی I:

در صورتی که گوینده از خود و دیگران صحبت کند برای

احترام لازم است اول از دیگران یاد کرده سپس به خود اشاره

نماید.

مثال:

من و دوستانم دیشب در میهمانی شرکت کردیم.من و دوستانم دیشب در میهمانی شرکت کردیم. My friends and I attended the party last night.

در صورتی که گوینده به گناه یا جرمی اعتراف کند لازم است

اول به خود اشاره کرده سپس از دیگران نام ببرد

مثال:

من و دوستانم به او سنگ انداختیم. I and my friend threw the stone at him.

توجه: ضمیر فاعلی I چه در ابتداءجمله باشد و چه در وسط

جمله در هرصورت به شکل حرف بزرگ (capital letter)

نوشته می شود. (مثال های فوق)

ضمایر مفعولی:
Objective Pronouns:

ضمایر مفعولی:

ضمایر مفعولی عبار تند از:

جمع     مفرد  
ما را، به ما us مرا، به من me
شما را، به ما you تو را، به تو you
    او را،به او (مذکر) him
آنها را، به آنها them  او را، به او (مونث) her
    آن را، به آن (غیر انسان) it

این ضمایر همواره حالت مفعولی دارند و مفعول جمله هستند.

مثال:

او کتاب را به من داد. He gave me the book.

نکات مهم در بارۀ ضمایر مفعولی:

  ضمایر مفعولی گاهی با واسطه (غیر صریح) هستند یعنی با واسطه ای از حروف اضافه به کار می روند.

مثال:

کتاب را برایش فرستادم. I sent the book to him.

(مفعول با واسطه)

  ضمایر مفعولی گاهی نیز بی واسطه (صریح) اند یعنی بدون واسطه ای از حروف اضافه به کار می روند.

مثال:

او مرا دید. He saw me.

(مفعول بی واسطه)

در زبان فارسی علامت مفعول بی واسطه (را) است. با ترجمۀ

جملات از انگلیسی به فارسی حالت مفعول با واسطه و بی

واسطه معلوم می شود.

 بعد از حروف اضافه، ضمایر همیشه در حالت مفعولی هستند.

مثال:

همۀ آنها حضور داشتند. All of them were present.
هیچ یک از آنها دوست من نبودند. None of them were my friends.

 

برای مطالعۀ انواع ضمیر، می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

ضمایر شخصی: ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی:
Personal Pronouns :Subjective Pronouns and Objective Pronouns:
ضمایر انعکاسی و تأکیدی:
Reflexive and Emphatic Pronouns:
ضمایر ملکی و صفات ملکی:
Possessive Pronouns and Possessive Adjectives:
ضمایر اشاره:
Demonstrative pronouns:
ضمایر موصولی: Relative Pronouns:
ضمایر استفهامی: Interrogative Pronouns:
ضمایر مبهم یا نا معین:
Indefinite Pronouns:

 

تست مبحث انواع ضمیر

تست مبحث انواع ضمیر

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: