ضمایر ملکی: Possessive Pronouns:i

q

ضمایر ملکی:

ضمایر ملکی کلماتی هستند که علاوه بر ضمیر بودن، مالکیت را بیان میکنند و در حقیقت به جای صفت ملکی و اسم می نشینند و باید به این نکته توجه داشت که ضمیر کلمه ای است که جای اسم می نشیند و برای رفع تکرار اسم به کار می رود.


ضمایر ملکی عبارتند از:

 

  جمع   مفرد
مال ما ours
مال من mine
مال شما    yours مال تو yours
    مال او (مذکر) his
مال آنها theirs مال او (مؤنث) hers
    مال آن (غیر انسان) its

 

ضمایر ملکی در عین اینکه ضمیر هستند حالت مالکیت را نیز بیان می کنند.

مثال:

 

آن کتاب مال من است. That book is mine.
او یکی از دوستان شما است. She is a friend of yours.

 

صفات ملکی:

possessive adjectives:

صفات ملکی:

صفت ملکی را نباید با ضمیر ملکی اشتباه کرد. به این معنی که صفت ملکی همواره با یک اسم (موصوف) همراه است. در حالی که ضمیر ملکی جایگزین صفت ملکی و موصوف آن می شود.

صفات ملکی عبارتند از:

 

  جمع
   مفرد
مال ما  our
مال من my
مال شما your
مال تو your
    مال او (مذکر) his
مال آنها their مال او(مؤنث) her
    مال آن (حیوان/اشیاء) its

مثال:

 

این ماشین، ماشین من است. This car is my car.
این خانه، خانۀ آنهاست. This house is their house.

 

در دو جملۀ بالا برای اجتناب از تکرار کلمات car و house و بیان مالکیت، ازضمایر ملکی mine و theirs به صورت زیر استفاده می گردد.

 

این ماشین مال من است. This car is mine.
این خانه مال آنهاست. This house is theirs.

 

درحقیقت کلمات mine و theirs درجملات بالا به ترتیب جایگزین عبارات my car و their house شده اند.

نکته: کلمۀ own با صفات ملکی ترکیب شده جای اسم را می گیرد و آن را ضمیر مشترک می نامند. این ضمیر در تمام اشخاص به یک صورت است و جنبۀ تأکید دارد.

مثال:

 

او پولی را که مال خودش بود برداشت. He took the money which was his own.

 

اگر کلمۀ own قبل از اسمی قرار گیرد وظیفۀ وصفی دارد.

مثال:

 

او پرندگان خودش را غذا می دهد. She feeds her own poultry.

 

 

برای مطالعۀ انواع ضمیر، می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

ضمایر شخصی: ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی:
Personal Pronouns :Subjective Pronouns and Objective Pronouns:
ضمایر انعکاسی و تأکیدی:
:Reflexive and Emphatic Pronouns
ضمایر ملکی و صفات ملکی:
Possessive Pronouns and Possessive Adjectives:
ضمایر اشاره:
Demonstrative pronouns:
ضمایر موصولی: Relative Pronouns:
ضمایر استفهامی: :Interrogative Pronouns
ضمایر مبهم یا نا معین:
Indefinite Pronouns:

 

تست مبحث انواع ضمیر

تست مبحث انواع ضمیر

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: